Tisztességes Bánásmód

Egyenlő bér

A Munka törvénykönyve a munkaviszonyban álló dolgozókat illető egyenlő bánásmódot ír elő. Az egyenlő bánásmód elvét kell alkalmazni a munkabér terén. Munkabérnek minősül minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. 

A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. (2012. Munka Törvénykönyve 12. paragrafus). Hasonló, az egyenlő bérezést illető utalást találunk az 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  21. paragrafusában.

Diszkrimináció elleni fellépés

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XV. cikke szerint a törvény előtt mindenki egyenlő, és a nők és a férfiak azonos jogokkal bírnak. Az állam az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A Munka törvénykönyve 12. paragrafusa szerint a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával. A 2003. évi CXXV tv szerint hátrányos megkülönböztetésről akkor beszélünk, ha egy személy vagy csoport kedvezőtlenebb bánásmódban részesül védett tulajdonsága miatt. Ezek a védett tulajdonságok a következők: neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása miatt.

A védett tulajdonságokat a 2003. évi CXXV tv.,8. § (1)-a rögzíti.

A munka szabad megválasztásához való jog

Magyarország  Alaptörvénye XII. cikke szerint mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.

A tisztességes bánásmódot szabályozó törvények

  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( 2013-ban a 2013. évi CIII törvénnyel módosítva) / Labour Code, 2012 (amended in 2013 by Act CIII of 2013)
  • Magyarország Alaptörvénye, 2011 / The Constitution of Hungary, 2011
  • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról / 2003 Act of Equal Treatment and Promotion of Equal Opportunities
  • 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről / The Criminal Code 1978
loading...

Images

Loading...