KOLLEKTÍV KERETSZERZŐDÉS

New

ORSZÁGOS TAKARÉKSZÖVETKEZETI KERESKEDELMI ALKALMAZOT-TAK

SZÖVETSÉGSZAKSZERVEZETE

melyet egyrészről az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (Budapest, V. Szabadság tér 14.) mint munkáltatói érdekképviseleti szervezet (a továbbiakban: OTSZ), másrészről a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (1066 Buda-pest, Jókai u. 6.), mint a munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezet (a to-vábbiakban: KASZ) a Munka Törvénykönyvében foglalt rendelkezések figyelembe vételével, tagjaik felhatalmazása alapján valamennyi takarékszövetkezetre kiterjedő-en a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesebb érvényesítése, a munkáltatók tevékenységének fejlesztése, a munkavállalók élet- és munkakörülmé-nyeinek javítása érdekében kötnek az alábbi feltételekkel:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A keretszerződés megkötése

A felek kijelentik, hogy a kollektív keretszerződés megkötéséhez szükséges felha-talmazással rendelkeznek.

Az OTSZ szerződéskötési jogosultsága alapszabályából következik, mely szerint tag-jait "Képviseli …más érdekképviseleti szervekkel való kapcsolatokban. Részt vesz az országos érdekegyeztetés intézményrendszerében."

A KASZ szerződéskötési jogosultsága a KASZ Alapszabályának IV/2/b. pontjában foglaltakon és az 1993., 1995. és 1998, évi üzemi tanács választások alkalmával megszerzett szavazatok által bizonyított reprezentativitáson alapul.

2. A keretszerződés hatálya

A keretszerződés hatálya kiterjed

az OTSZ tagszövetkezeteire,

az OTSZ tagszövetkezetei minden munkavállalójára,

ideértve azokat is, akik nem tagjai a KASZ-nak.

Amennyiben a keretszerződés hatálya alá tartozó munkáltatói szervezetnél munkálta-tói kollektív szerződés nincs hatályban , akkor a szóban forgó munkáltatónál a jelen kollektív keretszerződés rendelkezéseit kell kötelezően alkalmazni.

3. A keretszerződés időtartama, felmondása, módosítása

A keretszerződést a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a felek bárme-lyike a szerződés egészét vagy annak meghatározott részét 3 hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

A szerződés módosítása közös megegyezéssel történhet. A bérfejlesztés mértékére vonatkozó megállapodást minden év elején felül kell vizsgálni és a tárgyidőszakra vonatkozóan újonnan meg kell vizsgálni.

4. Együttműködés a felek között

A keretszerződés teljesítése során a felek folyamatosa együttműködést valósítanak meg, a szükséges információkat, adatokat egymásnak megadják. A szerződés mó-dosítására, felmondására irányul szándék esetén előzetes egyeztetést végeznek. A vitás kérdéseket – a Mt. 194. §-a alapján – egyeztető eljárás keretében egymás kö-zött rendezik.

II.

MEGÁLLAPODÁSOK

1. Átlagos béremelés

A szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy minden év végén – az Országos Munkaügyi Tanácsnak a versenyszférában alkalmazandó átlagos bérekre vonatkozó ajánlásának megjelenését követő egy hónapon belül, – közös megegyezéssel javas-latot tesznek a takarékszövetkezeti munkavállalók következő évi béremelésére. A javaslatot ajánlás formájában teszik közzé, és az OTSZ minden tagszövetkezetéhez, a KASZ minden alapszervezetéhez eljuttatják.

Az éves béremelésre vonatkozó ajánlások a keretszerződés aláírásának évétől kez-dődően évenként emelkedő sorszámmal megjelölve jelen keretszerződés 1. sz. Mel-lékletében megőrizendők. A 2000. évre vonatkozó ajánlás az 1. sorszámot viseli.

2. Minimál bér

Szerződő felek megállapodása alapján jelen kollektív keretszerződés hatálya alá tar-tozó szervezeteknél minden év január 1-től kötelezően alkalmazzák a minimálbérek-ről szóló kormányrendeletnek megfelelően az abban az évben érvényes minimális bért.

A munkahelyi kollektív szerződésekben meghatározott bértarifa kategória alsó hatá-rok - illetőleg ennek hiányában a jelen kollektív szerződés tarifa értékhatárai – mini-málbérként kezelendők az adott besorolási kategóriába tartozó munkavállalóknál.

A teljesítmény követelmény 100 %-át elérő és a teljes munkaidőt ledolgozó munka-vállalók legalább a rájuk vonatkozó kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) összegét meg kell, hogy kapják a "Melléklet" II. fejezet, illetve a munkahelyi kollektív szerződés bértarifa értékei szerint.

Jogszabályban, kollektív szerződésben meghatározott minimális értéknél alacso-nyabb összegben személyi alapbért a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munka-szerzõdésében megállapítani nem lehet. A minimális bérhatárok változása esetén a besorolás szerinti alapbért szükség szerint módosítani kell.

A bérrendszerre vonatkozó szabályozást a takarékszövetkezetnél kötendő kollektív szerződésben rögzíteni kell.

3. Besorolási és tarifarendszer

Jelen kollektív keretszerződés mellékletét képező, a pénzintézeti sajátosságokat is fi-gyelembe vevő besorolási és tarifarendszer rendelkezései kiterjednek a kollektív ke-retszerződés hatálya alá tartozó szervezetekre.

E besorolási és tarifarendszer figyelembe vételével készítik el a takarékszövetkeze-tek saját besorolási rendszerüket és határozzák meg az egyes kategóriákhoz tartozó kötelező bérminimumokat.

4. Munkaidő

A szerződő felek ajánlják, hogy valamennyi takarékszövetkezetnél heti 40 órában ál-lapítsák meg a munkaidőt és azt foglalják a takarékszövetkezetnél kötelező kollektív szerződésbe.

5. Munkaközi szünet

A Munka Törvénykönyvének 122. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a munkaközi szünetet munkaidőn belül biztosítsák a munkáltatók munkavállalóik részére. Ameny-nyiben ennek feltételei adottak, a munkaidőn belüli munkaközi szünet biztosításának szabályait a kollektív szerződésben kell rögzíteni.

6. Pihenőidő

A takarékszövetkezeteknél foglalkoztatott munkavállaló részére napi munkájának be-fejezése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biz-tosítani. Ennél rövidebb pihenőidőt meghatározni nem lehet.

A Munka Törvénykönyve 124. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén a munkavállalónak hetenként legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli pihenő idő jár. Ebbe a vasárnapnak is bele kell esnie.

7. Túlmunka

A takarékszövetkezeteknél kötött kollektív szerződésben naptári évenként elrendel-hető túlóraként legfeljebb száznegyvennégy órát lehet meghatározni.

Két egymást követő napra vonatkozóan elrendelhető túlóra együttesen is legfeljebb 4 óra lehet.

A túlmunkát mindig írásban kell elrendelni.

8. Bérpótlék

A Munka Törvénykönyve 145. §-ában foglaltak alapján lehetőség van munkáltatói szinten bér

pótlékok meghatározására. Amennyiben a körülmények indokolják, a rendszeresen pénzkezeléssel foglalkozók részére pénzkezelési pótlék (mankópénz), a kedvezőtlen feltételek mellett dolgozóknak munkahelyi pótlék, a takarítószemélyzet hiányában egység takarítását elvállaló dolgozó részére takarítási pótlék fizetésére vo-natkozó szabályozás rögzítését javasoljuk a kollektív szerződésben.

9. Végkielégítés, munkaviszony megszűnése

Szerződő felek ajánlják, hogy

végkielégítés megállapításakor a takarékszövetkezettel hosszabb ideje munkaviszonyban állók részére a Munka Törvénykönyvben meghatáro-zottnál nagyobb összegű végkielégítést fizessenek,

takarékszövetkezet átalakulása, összeolvadása, takarékszövetkezet va-gyonbevitel által történő részesedése esetén a jogelőd takarékszövetkezet-nél eltöltött munkaviszonyt is vegyék figyelembe a végkielégítés megállapí-tásánál is,

a takarékszövetkezet rendes felmondása esetén számítsák be más szövet-kezettől, vagy pénzintézettől a takarékszövetkezethez korábban "áthelyezett munkavállalók munkaviszonyát is a végkielégítés megállapításakor is.

10. Együttműködés, kapcsolattartás

A takarékszövetkezetek átalakulása, megszűnése, a Munka Törvénykönyve 94/A §-ában rögzített létszámleépítés esetén együttműködnek, segítik az érintett Munkaválla-lók szakterületen történő elhelyezkedését.

A felek egyeztetési kötelezettséget vállalnak átszervezés, egyesülés illetve szétválás esetén is.

A foglalkoztatáspolitikai kérdésekben az együttműködés részletes szabályait a taka-rékszövetkezeti szintű kollektív szerződésben szabályozzák.

Szerződő felek törekednek a szerződés betartására. Vállalják a szerződést érintő vál-tozások egymás tudomására hozását. Egyeztetési kötelezettséget vállalnak e szer-ződésben szabályozott kérdésekben.

A takarékszövetkezetek biztosítják augusztus információkat, a szakszervezeti jogok gyakorlásához szükséges dologi, illetve működési feltételeket és gondoskodnak a szakszervezet takarékszövetkezeten belüli vagyonának megőrzéséről.

A dologi és működési feltételek mértékét és formáit a takarékszövetkezeti szintű kol-lektív szerződésben határozzák meg.

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A keretszerződéssel nem érintett kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a hatá-lyos munkaügyi szabályok rendelkezései az irányadók. E keretszerződésbe ütköző takarékszövetkezeti kollektív szerződési rendelkezés érvénytelen. E keretszerződés-től csak a munkavállalók javára lehet eltérni.

A takarékszövetkezeti szintű kollektív szerződést határozatlan időre javasoljuk meg-kötni, három hónapos felmondás és közös megegyezéssel történő módosítási lehető-ség rögzítésével.

Az éves átlagkereset-növelés mértékére vonatkozóan minden évben újból meg kell állapodni. A kollektív szerződés módosításáról, valamint a szabálymódosítások ha-tályba léptetéséről szerződő felek minden évben tárgyév május 1-jéig megállapodnak és a megállapodást eddig az időpontig végre is hajtják.

Amennyiben valamely takarékszövetkezetnél egyáltalán nem működik szakszerve-zet, úgy kollektív szerződés sem köthető, a kollektív szerződésre vonatkozó kérdése-ket – kivéve a Munka Törvénykönyve szerint csak kollektív szerződésben rögzíthető szabályokat – a munkaszerzõdés szabályozza.

Budapest,....

……………………………………… ……………………………………

az OTSZ elnöke a KASZ elnöke

KKSZ_Orszagos Takarekszovetkezet

Kezdete: → Nem specifikált
Vége: → Nem specifikált
Iparág neve: → Pénzügyi közvetítés
Köz/magán szektor → A magánszektorban
Kötötték:
Szövetségek neve: → Országos Takarékszövetkezeti Szövetség
Szakszervezetek neve: →  KASZ - Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete

MUNKASZERZŐDÉSEK

Bármilyen ellátásból kizárt részmunkaidőben foglalkoztatottak: → 
Az időszakosan foglalkoztatottak ellátásai: → 
Bármilyen ellátásból kizárt tanoncok: → 
Bérmilyen ellátásból kizárt minijob/diákmunka: → 

MUNKAIDŐ, MUNKAREND ÉS ÜNNEPEK

Heti munkaidő: → 40.0
Maximális túlóra: → 2.88
Megállapodás legalább heti egy pihenőnapról: → Igen
Rugalmas munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések: → Nem

BÉREK

Bérkategóriák által meghatározott bérek: → Yes, in one table
Rendelkezés, amely szerint kötelező betartani a kormányzat által meghatározott minimálbért: → Igen
Megegyezés a legalacsonyabb bért illetően: → Months
A legalacsonyabb bér: → HUF 
Kiigazítás a növekvő létfenntartási költségek miatt: → 

Bérnövekedés:

Nehéz munkáért járó pótlék

Étkezési jegy

Nyújtott étkezési jegyek: → Nem
Ingyenes jogi képviselet: → Nem
Loading...