A DUNAFERR TÁRSASÁGCSOPORT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

Dunaferr_2019

egységes szerkezetben

(a 2019. évi módosításokkal bezárólag)

1.KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.1.E szerződés a munkaadók és a munkavállalók közös érdekein nyugvó olyan dokumentum, amellyel a szerződő felek megteremtik a békés munka feltételeit, ezért kölcsönösen biztosítják és megkövetelik szabályainak betartását, figyelemmel az Mt. 3.szakasz (1) bekezdésére

1.2.Mt. 31., 36. szakaszához

A jelen DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés (a továbbiakban: DTKSz) hatálya kiterjed az ISD DUNAFERR Zrt. és annak többségi tulajdonú társaságaira, melyekre ez ideig is kiterjedt, továbbá amelyek bizonyítható módon bejelentették csatlakozási szándékukat, valamint az általuk foglalkoztatott főfoglalkozású munkavállalókra, a Jogsegélyszolgálat és a reprezentatív szakszervezetek főfoglalkozású munkatársaira.

Kiterjed továbbá azokra a társaságokra és az ISD DUNAFERR Zrt. által alapított más jogi személyekre, amelyek csatlakozási szándékukat írásban megteszik, és ahhoz a jelen szerződést kötő felek hozzájárulnak.

Kiterjed továbbá a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok és jogelődjei nyugdíjasaira, valamint azon nyugdíjasokra, akik a DUNAFERR Társaságcsoportra érvényes DTKSz hatálya alá tartozó társaságtól, vállalattól mentek nyugdíjba. A DTKSz hatálya alá tartozó társaságok felsorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A DTKSZ hatálya alól való kilépési szándékát a kezdeményező társaság az illetékes szakszervezetekkel egyetértésben legkésőbb a tervezett időpontot 6 hónappal megelőzően köteles írásban bejelenteni.

1.3.Mt. 188. szakasz (3) bekezdéséhez

A társaságoknak saját helyi Kollektív Szerződésükben kell meghatározniuk azokat a munkaköröket, amelyekben foglalkoztatott munkavállalókra a jelen DTKSz és a helyi KSz hatálya nem terjed ki, kivéve a törzsgárda szabályozást és a j jogsegélyszolgálat igénybevételét.

1.4.Mt. 41. szakaszához

A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok saját Kollektív Szerződésükben (továbbiakban KSz) az e szerződésben szabályozottaktól csak annyiban térhetnek el, amennyiben az a munkavállalókra tekintettel kedvezőbb feltételeket biztosít, kivéve ha a jelen DTKSz ezt kifejezetten tiltja.

1.5.A DTKSz módosítás tervezetének összeállítására, javaslatok, álláspontok kialakítására a szerződő felek előkészítő bizottságot hoznak létre, melybe a munkáltató legfeljebb 4 főt, míg a munkavállalói érdekeket képviselő reprezentatív szakszervezet(ek) szakszervezetenként 3-3 főt jelölhetnek. A munkáltató részéről küldött képviselő választása oly módon történjen, hogy 2 főt az ISD DUNAFERR Zrt., 2 főt pedig a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok jelölnek ki rotációs rendszerben. Az előkészítés során a munkáltatók és a munkavállalók érdekét képviselők eltérő véleményét, külön javaslatként kell szerepeltetni.

1.6.A DTKSz módosításának tervezetét, a felek által egyeztetett és véglegesített ajánlatokat, javaslatokat véleményeltérés esetén, szó szerinti leközléssel, indoklás nélkül - a DUNAFERR belső újságában - nyilvánosságra kell hozni és vitára kell bocsátani. A munkavállalók által megküldött javaslatok, észrevételek mérlegelésével hozzák meg a szerződő felek döntésüket. A felmerülő költségeket a munkáltató viseli.

1.7.A DTKSz módosítások visszamenőleges hatályt csak olyan esetben írhatnak elő, ha a szabályozás a munkavállalókra kedvezőbb feltételt biztosít.

1.8.A szerződő felek képviselői haladéktalanul tájékoztatják egymást a tudomásukra

jutott DTKSz szabályozásmegsértéséről,majd intézkednek annak

megszüntetéséről.

1.9.Mt. 40., 40/A., 85/A. szakaszához

A DTKSz hatálya alá tartozó társaságok átszervezése, átalakítása, tulajdonos változása esetén a DTKSz és vonatkozó KSz hatálya rájuk nézve továbbra is fennmarad, amíg az ISD DUNAFERR Zrt. közvetlen, illetve közvetett többségi érdekeltsége fennáll, és önálló KSz-ük hatályba nem lép. A hatályba lépés időpontját kötelesek bejelenteni a DTKSz-t kötő feleknek.

A fentieket a szindikátusi és/vagy a társasági szerződésben rögzíteni kell.

A DTKSz e pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

1.10 Amennyiben a DTKSz szabályainak értelmezésében bármelyik szinten vita támad, azt a szerződő felek közötti egyeztetés alapján kell rendezni.

2. A DTKSz-t kötő FELEK KAPCSOLATRENDSZERE

2.1. Munkáltató személyében bekövetkező változással járó, a DTKSZ hatálya alá tartozó bármely társaságnál meglévő komplett tevékenység kiszervezése - továbbiakban: kiszervezés - esetén, a kiszervezés szándékainak elhatározását követően a Munkáltató a Kiszervezés szándékáról tájékoztatja a Szakszervezeteket. A Szakszervezeteknek jogukban áll, hogy a tájékoztatást követően az új munkáltatónál történő, a Kiszervezés céljának megfelelő munkavégzéshez szükséges munkakörülmények biztosítása kapcsán, továbbá az új munkáltató esetleges jogellenes munkáltatói magatartásának megelőzése céljából javaslatokat tegyenek a Munkáltató felé a szükséges feltételek kiszervezési szerződésbe történő foglalása céljából. A Szakszervezetek e javaslatukat a tájékoztatást követő 15 napon belül jogosultak megtenni, továbbá jogosultak konzultációt kezdeményezni. A konzultáció a kezdeményezéstől számított legfeljebb 7 napig tart, mely konzultáción a Munkáltató és a Szakszervezetek 4-4-4 fővel képviseltethetik magukat.

2.2.Amennyiben a Szakszervezetek 2.I. pont szerinti javaslata a Kiszervezés célját, továbbá a Munkáltató gazdasági érdekeit nem veszélyezteti, akkor a Munkáltató köteles a Szakszervezetek javaslatát értelemszerűen a kiszervezési szerződés tervezetébe foglalni, és köteles megkísérelni e feltételek másik szerződő fel, tehát az új munkáltató általi elfogadását. Amennyiben e feltételek másik szerződő fél általi elfogadásához szükséges, úgy ezen feltételek tárgyalásánál a Szakszervezetek 1-1 képviselővel képviseltethetik magukat. A kiszervezési szerződés tárgyalása során a Munkáltató köteles javaslatot tenni a másik szerződő fél felé annak szerződésben való rögzítésére, hogyha a Szakszervezetek bármelyike az új munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetté válik, akkor ezen szakszervezet jogosult legyen a 2.1. pont szerinti javaslatokkal összefüggően a kiszervezési szerződésbe foglalt feltételek új munkáltató általi teljesítését ellenőrizni, továbbá indokolt esetben jogosult leg,len ellenőrzésének eredményét a Munkáltatóval közölni annak érdekében, hogy a kiszervezési szerződés Új munkáltató általi megszegésének jogkövetkezményeit a Munkáltató alkalmazni tudja.

A DTKSZ 2.1., 2.2. pontjai kapcsán tudomásukra jutott információkat a Szakszervezetek üzleti titokként kötelesek kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, a javaslattételben, konzultációban érintett tagjaikon, tisztségviselőiken túlmenően további személyekkel nem kezelhetik és az információkat a DTKSZ 2.1., 2.2. pontjában megfogalmazott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatják fel. E kötelezettség megszegése esetén a Munkáltató jogosult minden további tájékoztatóst megtagadni és minden konzultációt megszüntetni. (68. sz. módosítás)

2.3.Az illetékes munkáltatói jogokat gyakorló vezető a munkaviszony megszűntetését megelőzően köteles írásban értesíteni a munkavállaló képviseletét ellátó szakszervezet vezetőjét, ha munkakör vagy munkahely megszűnése miatt a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással meg kívánja szüntetni.

Ennek egy-tíz fő esetében harminc nappal korábban, tíz főt meghaladó esetben hatvan nappal korábban kell megtörténnie.

2.4.Csoportos létszámleépítés, illetve munkáltatói intézkedésre ideiglenesen vagy véglegesen megváltoztatott műszakrend vagy műszakszám-változás esetén a követendő eljárási rendet a munkáltató és az illetékes reprezentatív szakszervezet/ek/ külön megállapodásban rögzítik.

2.5.Jogsegélyszolgálat működtetése:

-a működtetés technikai, tárgyi, személyi, anyagi feltételeit a munkáltató biztosítja, amelynek részleteit külön megállapodásban kell rögzíteni,

-a Jogsegélyszolgálat igénybevételére jogosultak a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok munkavállalói, nyugdíjasai és azok hozzátartozói, valamint szakmunkás és ösztöndíjas tanulói, a Jogsegélyszolgálat és a reprezentatív szakszervezet/ek/ főfoglalkozású munkatársai,

-Jogsegélyszolgálat igénybevétele minden esetben ingyenes, amely kiterjed a felvilágosításra, tanácsadásra, beadványok, szerződések készítésére, bíróság előtti képviseletre,

-a Jogsegélyszolgálat feladatait ellátó személyek a DTKSz kötésére jogosult szakszervezetek irányítása és ellenőrzése alatt működnek.

2.6.Mt. 21.szakasz (6) bekezdéshez

A munkáltató a szakszervezet/ek/ tagjainak egyéni megbízása alapján munkabérükből levonja a tagsági díjat, majd az összes tagdíjat havonta a megbízásban megjelölt szakszervezet/ek/ részére átutalja.

2.7.A DTKSZ hatálya a törzsgárda szabályozás tekintetében kiterjed a reprezentatív szakszervezetek állományában lévő tisztségviselőkre és a jogsegélyszolgálat alkalmazottaira abban az esetben, ha szakszervezeti, ill. jogsegély-szolgálati munkaviszonyukat megelőzően a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó társaságok munkavállalói voltak.

2.8.A szakszervezet(ek) által megválasztott, ill. teljes munkaidő-kedvezményben részesülő, valamint a szakszervezetekkel munkaviszonyban álló munkavállalói részére a munkáltatók biztosítják, hogy megbízatásuk megszűnése után - ha arra nem visszahívás vagy leváltás miatt került sor és előző munkaviszonyuk a DTKSz hatálya alá tartozó társaságoknál volt - a megválasztását megelőzően betöltött vagy hasonló, illetve a közben szerzett szakmai és iskolai végzettségnek lehetőleg megfelelő munkakörbe helyezik.

2.9.A teljes munkaidő-kedvezményben részesülő szakszervezeti tisztségviselő munkakörében másik munkavállaló csak - a kedvezmény idejére szóló - határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazható.

2.10.Mt. 21. szakaszához

A munkáltató a DTKSz hatálya alá tartozó területeken működő reprezentatív szakszervezetekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartás és együttműködés Érdekegyeztető Tanács /ÉT/ formában valósul meg.

2.11.A szerződő felek vállalják a tudomásukra jutott információk, adatok stb. esetében a másik fél kifejezett jelzése vagy iraton történő feltüntetésekor a titoktartási kötelezettség biztosítását.

2.12.Mt. 24. szakasz (2) bekezdéséhez

A munkáltató és a szakszervezet/ek/ között kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell az érdekvédelmi tevékenység folyamatos, zavartalan működéséhez - a helyiséghasználattal összefüggő - technikai, tárgyi, anyagi és személyi feltételek biztosítását.

2.13.Mt. 21-22. szakaszához

A szerződő felek a kölcsönös, azonos szintű és tartalmú információk biztosítása érdekében havonta, előre egyeztetett időpontban konzultációt tartanak.

A munkavállalókszociális,kulturális,élet-és munkakörülményeit,

munkaviszonyukatérintő, a társaságokáltalkiadott szabályozásokat,

szabályzatokat, utasításokat,belsőrendelkezéseket, illetve testületi

állásfoglalásokat megküldik a másik fél részére.

2.14.Mt.23.szakaszához

A szakszervezetek kifogásolási jogukat csak a munkáltatóval történő egyeztető tárgyalás eredménytelensége esetén alkalmazzák.

2.15.Mt.25.szakaszához

A szakszervezetitisztségviselőketmegilletőmunkaidő-kedvezmény

felhasználásának elveiről, technikai részleteiről a társaságok szintjén külön megállapodást kell kötni a reprezentatív szakszervezetek képviselőivel.

2.16.Mt.28.szakasz (l) bekezdéséhez

A munkajogi védelem biztosítása érdekében az erre jogosult szakszervezetek - az érintett tisztségviselők előzetes hozzájárulásával - a munkáltató rendelkezésére bocsátják tisztségviselőik névsorát, illetve annak változásait.

2.17.Mt.19.szakaszához

A szakszervezetek működési területükön tagjaikkal és a nem szervezett munkavállalókkal munkaidőn kívül és belül, a munkáltatóval történő megállapodás alapján - kijelölt helyen és időben - konzultációt folytathatnak, tájékoztatást tarthatnak.

2.18.Mt. 21. szakasz (2) bekezdéséhez és 65. szakasz (3) bekezdés a pontjához

Az üzemi tanács és a szakszervezetek jogosítványaival kapcsolatban a munkavállalók nagyobb csoportjának kell tekinteni, ha a munkáltatói intézkedés az adott társaságon belüli szervezeti egységnél legalább 15 főt érint, illetve a 15 főnél kisebb létszámú szervezeti egység esetén a statisztikai létszám legalább 10 %-át érinti (törtszám esetén felfelé kell kerekíteni).

2.19.A munkavédelmi oktatás keretében a munkáltató és a reprezentatív szakszervezet(ek) az új felvételes munkavállalókkal a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződését megismertetik.

2.20.A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés egységes szerkezetben történő dokumentálása, annak elektronikus formában történő megjelenítése és elérhetővé tétele a munkáltató feladata.

A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződése valamint a társaságok helyi Kollektív Szerződésének átfogó változtatása esetén a munkáltató(k) köteles(ek) biztosítani annak lehetőségét, hogy a munkavállalók a Kollektív Szerződés(ek) teljes szövegszerű változatát, ill. az átdolgozást követő módosítás(ok) esetében a módosítások tartalmát megismerhessék (az érdekvédelmi szervezetek közreműködésével).

3. A MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1.Mt. 82. szakasz (2) bekezdéséhez

A DTKSz érvényességének ideje alatt, az abban szabályozottaktól egyéni munkaszerződések nem térhetnek el, kivéve azokat, akikre a társaságok helyi Kollektív Szerződéseiben rögzítettek szerint a DTKSz hatálya nem terjed ki.

3.2.A DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál töltött folyamatos munkaviszonynak számít annak a DTKSz hatálya alá tartozó munkaviszonynak az időtartama:

-amit a munkavállaló a Dunai Vasműben vagy az általa alapított és a DTKSz hatálya alá tartozó társaságainál töltött, vagy a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok további átalakítása, tulajdonváltozása következtében tölt és ezen társaság továbbra is a DTKSz hatálya alá tartozik,

-amit a korábbi Dunai Vasműs Kollektív Szerződések elismertek,

-ami a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok közötti átkérővel történő munkaerőmozgásból adódik és a munkavállaló 3 munkanapon belül a DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál létesít munkaviszonyt, kivéve ha ezen túl történő munkaviszony megszakítás amiatt hosszabbodik meg, hogy a munka-alkalmassági vizsgálat olyan speciális vizsgálatra irányul, amely több munkanapot vesz igénybe.

A DTKSz ezen pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

3.2.1.Folyamatos munkaviszonynak számít, ha a munkavállaló a DTKSz hatálya alá tartozó társaságtól a DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítványon, illetve a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Kht-n keresztül ismét - anélkül, hogy időközben társaságcsoporton kívül létesített volna munkaviszonyt - a jelen DTKSz hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül főmunkaviszonyba.

A DTKSz ezen pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

3.3.A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.

3.3.1.A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében a DUNAFERR Társaságcsoport rehabilitációs bizottságot működtet, melynek tagjai az érintett munkáltató, a nála működő Üzemi Tanács és reprezentatív szakszervezet/ek/ képviselői, valamint az ISD DUNAFERR Zrt. képviselője, a foglalkozás¬egészségügyi orvos és a munkáltató jogi képviselője.

3.3.2.A rehabilitált munkavállaló az új munkahelyre minden olyan esetben közös megegyezéssel kerül, amikor nem az eredeti munkáltatónál foglalkoztatják tovább.

3.4.Alkalmazásnál azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni:

-Azt a korábban a DUNAFERR alkalmazásában foglalkoztatott munkavállalót, akinek a csoport leányvállalatának értékesítéséből adódóan DUNAFERR-es munkaviszonya megszűnik, és az értékesítést követően az értékesített leányvállalatnál munkaviszonya munkakör megszüntetése miatt szűnik meg.

-Törzsgárda kötvénnyel rendelkezők családtagjait,

-DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány által támogatott és egyben a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Kht-ban foglalkoztatott munkavállalókat.

3.5.Mt. 81. szakaszához

A próbaidő tartama 3 hónap. A társaságok közötti szervezett létszám-átcsoportosítás esetén és a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok közötti átkérővel történő munkaerőmozgás esetén próbaidő nem köthető ki.

A DTKSz e pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

3.6.1.A munkáltató részéről a csoportos létszámcsökkentés megelőzése, elkerülése érdekében a kötelező eljárási rend:

-Munkaerő felvétel korlátozása, leállítása,

-főmunkaidőn kívüli munkavégzés csökkentése,

-kölcsönzött, vállalkozás keretében és megbízási szerződéssel foglalkoztatott,

valamint nyugellátásban részesülő munkavállalók leépítése,

-korengedményes nyugdíjazás,

-részmunkaidős foglalkoztatás,

-DTKSz hatálya alá tartózó társaságnál történő elhelyezés,

-képzés, átképzés,

-átirányítás, kirendelés, másik munkáltatónál történő munkavégzés,

-új munkahely teremtése,

-egyéb konstrukciók kialakítása ( pl. "R"-állomány, DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány, DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Kht., stb.)

A csoportos létszámcsökkentést a szenioritás elvének figyelembevételével, azonos feltételek esetén az utolsó év(ek)ben felvett munkavállalókkal kell kezdeni.

A DTKSz e pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

3.6.2.Mt. 93. szakaszához

A munkáltatói rendes felmondás esetén a felmondási idő teljes tartamára fel kell a munkavégzés alól menteni a munkavállalót, ha erre

-nyugdíjazás, vagy rehabilitációs eljárás keretében, egészségügyi okok miatt kerül sor vagy

-munkakör, munkahely megszűnéséből adódó létszámleépítés miatt kerül sor, kivéve azt, aki a munkakörének, képzettségének, végzettségének megfelelő felajánlott munkakört (értelemszerűen beleértve ebbe a DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítványon keresztül a DUNAFERR Munkaerő¬kölcsönző Kht-ban felajánlott munkakört) nem fogadta el.

3.7.1.Mt. 95. szakaszához

Az Mt. szerinti végkielégítés jár, ha az alábbi felajánlott feltételeket a munkavállaló nem fogadja el:

- a munkáltató a munkavállalónak a DUNAFERR Társaságcsoporton belül és a DUNAFERR Acélalapítványon keresztül a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Kht-ban, olyan ténylegesen betölthető munkakört ajánl fel, amely a munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének, végzettségének (vagy a tőle elvárható átképzéssel szerzett szakképzettségének) megfelelő és a felajánlott munkakörben keresete a megkötött támogatási szerződés alapján legalább 1 évig eléri az - azonos munkaidőre és munkarendre számított - előző átlagkeresetének minimum 80%-át, vagy

-a korengedményes nyugdíjazási lehetőséget.

A DTKSz e pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

3.7.2.Amennyiben a 3.7.1. pontban meghatározott feltételek valamelyikét a munkáltató nem tudja biztosítani, abban az esetben az alábbi táblázat szerinti végkielégítés mértéket kell alkalmazni:

Munkaviszonyban töltött idő

 

Végkielégítés

(hó)

 

1-9 év között

 

Mt. szerint

10-14 év között

4

15-19 év között

6

20-24 év között

9

25-29 év között

12

30-34 év között

15

35 év felett

16

átlagkereset összege

 

 

3.7.3.A 3.7.2. pont alatti végkielégítés az Acélalapítvány tényleges működése idejére alkalmazható, és csak azoknál a DTKSz hatálya alá tartozó társaságoknál, amelyek az Alapítványhoz való csatlakozásukkal biztosítják annak működési feltételeit. Ezek hiánya esetén az alábbi táblázat szerinti végkielégítés mértékét kell alkalmazni:

Munkaviszonyban töltött idő

 

Végkielégítés

(hó)

 

1-9 év között

 

Mt. szerint

10-11 év között

5

12-13 év között

6

14-16 év között

7

17 év

8

18 év

9

19-20 év között

10

21 év

11

22-23 év között

12

24 év

13

25-26 év között

14

27 év

15

28 év

16

29-30 év között

17

31 év

18

32 év és felette

19

átlagkereset összege

 

 

3.7.4.A végkielégítés számításánál a felmondási időre járó bért figyelmen kívül kell hagyni.

3.7.5.Az Mt 95 szakasz (5) bekezdéséhez

A 3.7.2 pont, valamint a 3.7.3. pontban meghatározott végkielégítés mértéke három havi átlagkereset mértékével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya öregségi nyugdíjra, továbbá korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

3.7.6 A 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4.,3.7.5. pontoktól érvényesen eltérni nem lehet.

3.8.1.Mt. 96. szakasz (1) bekezdéséhez

Rendkívüli felmondásra különösen okot adó esetek a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről:

a. A munkavállaló részéről:

-ha a munkáltató olyan utasítást ad, hogy a munkavégzési kötelezettség közvetve és/vagy azonnali egészségkárosodást okoz, valamint a munkabiztonságot veszélyezteti,

-ha a munkáltató olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása bűncselekményhez, illetve jogszabály megsértéséhez vezet,

-munkavállalót emberi méltóságában megalázza, jogainak gyakorlásában korlátozza,

-a munkaviszony létesítését követően olyan változások állnak be, amelyek a munkavállaló egészségi állapotára, munkavégzési körülményeire, jogaira tekintettel aránytalanul hátrányt jelentenek,

-nem tartja be a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó szabályokat,

-nem fizeti meg az esedékesség napján a munkavállaló munkabérét,

-nem teljesíti az egyéb, szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Ezekben az esetekben a munkáltató köteles annyi időre járó átlagkeresetet részére kifizetni, amennyi a munkáltató rendes felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a 3.7.2. pontban, illetőleg a 3.7.3 pontban megfogalmazott végkielégítés szabályait is. A munkavállaló követelheti felmerült kárának megtérítését is.

b. A munkáltató részéről:

-ha a munkavállaló fegyelmezetlen munkahelyi magatartást tanúsít, hanyag, vagy másokat veszélyeztet,

-a DUNAFERR Társaságcsoport területére történő belépés - függetlenül annak céljától - alkoholos állapotban, vagy más bódító hatású szer hatása alatt történik,

-egy munkanap igazolatlan hiányzás,

-ha a törtnapi igazolatlan hiányzások tartama egy naptári éven belül együttesen a 8 órát elérik,

-a munkavállaló nem tartja be a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó szabályokat,

- a titoktartási kötelezettség megsértése. Ebbőla szempontból titoksértésnek minősül a munkáltató által társaságonként megalkotott titoktartási szabályzatban foglaltak megsértése,

-a munkáltató gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, különösen a konkurens céggel való összejátszás,

-a munkáltató és/vagy munkatársai sérelmére bizonyítottan szabálysértést, bűncselekményt követ el ( lopás stb.),

-olyan magatartás, amellyel a munkáltató érdekeit veszélyezteti,

-a szándékos károkozás minden esete,

-az összeférhetetlenség, vagy a munkáltató tilalmának figyelmen kívül hagyásával létesít munkaviszonyt, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt,

-a munkáltató utasításának ellenére a munkavédelmi védőeszközök kötelező alkalmazásának figyelmen kívül hagyása.

3.9. Mt. 101 szakasz (3) bekezdéséhez

A munkavállaló munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén, ha ezzel kárt okoz, 2 heti átlagkeresetének megfelelő kártérítést tartozik a munkáltatónak megfizetni.

3.10.1181/1996 (XII. 6.) Korm. rendelethez

A korengedményes nyugdíjazást mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató kezdeményezheti.

3.10.2. A munkavállalói kezdeményezésű korengedményes nyugdíjazásban azok részesülhetnek, akik a következő együttes feltételeknek megfelelnek:

-megromlott egészségi állapot, melyet az üzemorvosnak kell igazolnia,

-férfiak esetén az előre hozott öregségi nyugdíjjogosultságot megelőző 3 év, nők esetében a 181/1996 (XII.6) kormányrendelet jelenleg nem teszi lehetővé a korengedményes nyugdíj igénybevételét,

-az illetékes társadalombiztosítási szerv által előzetesen igazolt, a korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati idővel kell rendelkezzék.

-Amennyiben a munkavállaló a nyugdíj-előkészítő csoportnál kezdeményezte korengedményes nyugdíjazási kérelmét, és bizonyíthatóan megindította a szolgálati időre vonatkozó dokumentumok beszerzését és azokat önhibáján kívül korengedményes nyugdíjazásának időpontjáig nem tudta beszerezni, úgy a munkáltató a DUNAFERR Társaságcsoportnál érvényes mindenkori minimálbér háromszoros összegének megfelelő egyszeri juttatást kell, hogy biztosítson.

A korkedvezménnyel megszerzett idő az öregségi nyugdíjkorhatárt csökkenti

3.10.3. A korengedményes nyugdíjazás munkáltatói kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha a munkáltatónál:

-csoportos létszámleépítés van folyamatban és

-bizonyíthatóan a nyugdíj fizetése a leggazdaságosabb, tekintettel arra, hogy részére más munkahelyet nem tudnak felajánlani.

3.10.4. Munkáltatói kezdeményezésű korengedményes nyugdíjazásnál csak a vonatkozó rendelet feltételeinek megléte szükséges. A munkáltatói kezdeményezésre korengedményes nyugdíjban részesülőnek a DUNAFERR Társaságcsoportnál érvényes mindenkori minimálbér háromszoros összegének megfelelő egyszeri juttatást kell biztosítani.

3.10.5. Korengedményes nyugdíjazás esetén közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszony.

3.10.6. A társaságok saját helyi KSz-ükben rendezik a korengedményes nyugdíjazás eljárási menetét, ehelyütt utalnak az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekre is.

3.11.1. Mt. 110-116 szakaszához:

A DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok munkavállalóival kötendő tanulmányi szerződések formáját társaságonként a munkáltató a szakszervezetekkel egyeztetett módon határozza meg a mindenkori Mt. szerint Kollektív Szerződésen kívül. A DTKSz e pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

3.12.1. Mt. 118/A. szakaszához

A munkaidő-keret a napi munkaidő figyelembe vételével legfeljebb két havi, illetve 8 heti keretben határozható meg.

3.12.2. Mt.122. szakaszához:

A napi munkaidő tartalmazza a munkaközi szünetet.

3.12.3. A munkarendeket DTKSz hatálya alá tartozó társaságok saját KSz-ükben szabályozzák.

3.12.4. Mt.135. szakasz(2) bekezdéséhez

A heti 36 órás munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak a munkaidő beosztása heti kettőnél több pihenőnapot biztosít. Az életkor szerint járó éves szabadság ebben az esetben is megilleti a munkavállalót.

3.13. A munka díjazásával kapcsolatos szabályok a DTKSz. 2. számú mellékletében kerülnek rögzítésre.

A megállapodás alapelvei a következők:

-A béregyeztetést és ennek alapján a bérmegállapodást minden évben a társaságok Üzleti Tervét jóváhagyó taggyűlését/közgyűlését megelőzően legkésőbb február 15.-éig kell lefolytatni, illetve megkötni.

-A tárgyalás rendkívüli esetben bármikor kezdeményezhető.

-A tárgyalás alapjául szolgáló adatokról, elképzelésekről legkésőbb 10 nappal korábban kell írásban tájékoztatást adni.

-A tárgyaláson 1 fő jegyzőkönyvvezetőn kívül a munkáltató legfeljebb 4 főt, míg a munkavállalói érdekeket képviselő reprezentatív szakszervezet(ek) 3-3 főt jelölhetnek.

-Konszenzuson alapuló megállapodásra kell törekedni.

-A megállapodás aláírt szövegét a DTKSz 2. számú mellékletének módosításaként 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni.

- A dokumentumnak tartalmaznia kell a bérnövekedés mértékét, a minimálbér összegét, a bármelyik fél által elfogadott lényegesnek tartott valamennyi megállapodást.

3.14.Mt. 127. szakasz (4) bekezdéséhez

Egy munkavállalónak elrendelhető túlmunka felső határa naptári évenként legfeljebb 200 óra. Naptári évenként további száz óra rendkívüli munkavégzés csak a munkavállaló egyetértésével rendelhető el.

3.15.Mt. 142. szakaszához

Az érvényes bértételek keretei között a munkaszerződés megkötésére, illetve módosítására feljogosított vezető határozza meg a munkavállalóval egyetértésben a személyi alapbért. Ennek feltételeit a gazdálkodó szervezetek saját KSz-ükben szabályozzák.

3.16.1.Mt. 83./A szakaszához

Egy munkavállalónak elrendelhető átirányítás felső határa egy naptári évben legfeljebb negyvennégy munkanap. Naptári évenként további negyvennégy munkanap átirányítás a munkavállaló egyetértésével elrendelhető.

A munkavállaló munkavégzéséért az átirányítás első negyvennégy napján a mindenkori Mt. szerinti díjazás jár, az ezt meghaladó időszakra járó díjazást a munkavállaló eredeti munkaköre szerinti átlagkereset 110 %-ában kell megállapítani.

3.16.2.Mt. 83/A szakasz (4) bekezdéséhez

Egy naptári évben az átirányítás, illetve a munkáltató 105-106 §-okon, illetve 150§ (1) bekezdésén alapuló intézkedések időtartamát össze kell számítani és ezek együttes időtartama a nyolcvannyolc munkanapot nem haladhatja meg.

3.17.Mt. 83/A szakaszához

Ha a munkavállaló a munkakörébe nem tartozó munkavégzés mellett eredeti munkakörét is ellátja, az e szerinti díjazás mellett a helyettesített dolgozó törzsbérének 50%-a is megilleti.

3.18.Mt. 147. szakasz (3) bekezdéséhez

A heti pihenőnapján munkavégzésre kötelezett munkavállaló a végzett munkájáért járó munkabéren felül - ha másik pihenőnapot nem biztosítanak részére - 150%-os bérpótlékra j jogosult.

3.19.Mt. 149.szakasz (2) bekezdéséhez:

Munkaszüneti napon végzett túlmunka után járó díjazásnak el kell érnie legalább a 150%-os bérpótlékkal elérhető mértéket.

3.20.1.Mt.127. szakaszhoz:

Pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzést, valamint készenlétet - kivéve a váltótársa meg nem jelenésének esetét, vagy üzemzavar esetén - legalább 40 órával megelőzően írásban kell elrendelni.

3.20.2.Mt. 107. szakasz f) pontjához:

A munkavállaló bármilyen szervezésű térítésmentes, a munkáltató által engedélyezett véradáson vesz részt, s azt a munkavállaló igazolni tudja - a véradás után az aznapi munkavégzés alól mentesül.

3.21.1.Mt.109. szakasz (1) bekezdéséhez

A munkaviszonnyal összefüggő kötelezettségek vétkes megszegése esetén az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatók:

-megrovás,

-egyes, a DTKSz-ben meghatározott béren kívüli juttatások határozott időre történő csökkentése vagy megvonása,

-személyi alapbér határozott időre történő csökkentése,

-határozott időre történő alacsonyabb munkakörbe helyezés.

3.21.2.Az egyéb jogkövetkezmények alkalmazási rendjét a jelen DTKSz 5. számú melléklete tartalmazza.

A meghallgatás időpontja nem tűzhető ki korábban, mint az írásbeli értesítés átvételét követő 2. Munkanap.

3.22.1.Mt. 167. szakasz (2)-(3) bekezdéséhez

Gondatlan károkozás esetén a munkavállaló legfeljebb kéthavi átlagkeresetéig, a tárgyévben egynél többször előforduló károkozás esetén négyhavi átlagkeresetéig, súlyos gondatlansággal okozott kár, illetve művezető vagy ennél magasabb beosztású vezető által okozott kár esetén hat havi átlagkeresetéig kötelezhető kártérítésre.

3.22.2.Mt 173. szakasz (2) bekezdéséhez

A munkáltató a munkavállalót közvetlenül hozott kártérítési határozat alapján, bírósági út igénybevétele nélkül, legfeljebb félhavi átlagkeresetéig kötelezheti kártérítés megfizetésére.

3.22.3.A kártérítés kiszabására vonatkozó eljárási rendet a DTKSz 6. sz. melléklete tartalmazza.

3.23.1 A munkáltató saját döntése alapján nyilatkozattételre kötelezheti azokat a munkavállalókat, akik munkakörüknél fogva harmadik személyekkel állnak rendszeres kapcsolatban és ennek kapcsán harmadik személyekkel kötendő szerződések előkészítésében vagy megkötésében vesznek részt.

3.23.2.A nyilatkozat vonatkozhat:

-további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk fennállására,

-a munkáltatóhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságra vonatkozó tagságra, illetve közeli hozzátartozójuk ilyen tagságára.

3.23.3.A nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló a nyilatkozat megtételét követő változásról a munkáltatót köteles írásban tájékoztatni.

4. SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK,TÁMOGATÁSOK

4.1.Mt. 165. Szakasz (1) bekezdéséhez

A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok lakásépítési alapot képeznek munkavállalóik lakásigényének - építés, vásárlás, bővítés - kielégítése érdekében, figyelemmel a vonatkozó törvényi előírásokra. A kölcsön igénybevételének részletes szabályait a társaságok saját KSz-ükben szabályozzák.

4.2.1.hatályon kívül helyezve 2019. március 1-jétől.

4.2.2 törölve (65. sz. módosítás)

4.2.3.törölve (65. sz. módosítás)

4.3.1.hatályon kívül helyezve (54. sz. módosítás)

4.3.2.2019. január 1- jétől hatályon kívül kerül.

4.3.3.2019. január 1- jétől hatályon kívül kerül.

4.3.4.Munkáltató vállalja, hogy a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok ösztöndíjas ipari tanulói részére az étkezési jegyet továbbra is biztosítja azon szolgáltatóknál, melyeknél étkezési jegy íratásra lehetőség van. Az étkezési jegy térítési díja a mindenkori bruttó számlázási ár 60 %-a.

4.4.1.Mt. 165. Szakasz (2) bekezdéséhez

A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok munkavállalóiknak kihordási idő előírása mellett munkaruhát/formaruhát biztosítanak. Az ellátás szabályait a társaságok a Munkavédelmi Szabályzatukban külön szabályozzák (munkaruha¬jegyzék).

4.4.2.A munkaruhának és formaruhának méltóan kell tükröznie a DUNAFERR Társaságcsoporthoz tartozást.

4.4.3.Az egyes társaságok önállóan jogosultak eldönteni a szükséges ruhaféleségek beszerzését a 4.4.2. pontban leírtak betartásával.

4.4.4.A munkaruhát és a formaruhát pénzben megváltani nem lehet. A DTKSz e pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

4.5.1.Az ISD DUNAFERR Zrt. tulajdonában levő sportlétesítmények működését, a DUNAFERR SE-t támogatja és a technikai sportokat szponzorálja.

4.5.2.A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok biztosítják a szakember-utánpótlást képző ISD DUNAFERR Zrt. Humán Intézetének üzemeltetését, fenntartását. A támogatások mértékét a stratégiai céloknak és az oktatási törvény szellemének megfelelően a társaságok és a ISD DUNAFERR Zrt. Humán Intézete szerződésben rögzítik.

4.5.3.Az ISD DUNAFERR Zrt. a DUNAFERR Társaságcsoport image-hez illeszkedő kulturális tevékenységet támogathatja, alapítványokat, közérdekű kötelezettségvállalásokat tehet, illetve azokhoz kapcsolódhat.

4.6.1.Jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok munkavállalóik, valamint azok gyermekei részére szabályozott keretek között biztosíthatják az üdülés lehetőségét.

A kedvezményes gyermeküdültetést a társaságok saját szociális megállapodásukban szabályozzák úgy, hogy a munkavállalók által fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a bruttó számlázási ár 2018. évi összegét. A társaságok az üdültetési díj fizetésének kedvezményét (részletfizetését) saját megállapodásukban szabályozzák.

A munkáltatói üdültetés mértékét úgy kell megállapítani a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződése hatálya alá tartozó társaságok esetében, hogy annak mértéke nem haladhatja meg az ISD DUNAFERR Zrt, az ISD Kokszoló Kft. és az ISD POWER Kft. esetében összességében számolva a 2018. évi összeget. Ennek megfelelően a fenti társaságok 2019. évben az alábbi gyógyüdiiltetésre fordítható munkáltatói költségkerettel rendelkezhetnek:

ISD DUNAFERR Zrt.: 6,200 MFt ISD Kokszoló Kft.: 1,100 MFt ISD POWER Kft.: 0,600 MFt

4.6.2.Jelen DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok munkavállalói szabadságos bérük és a „pulykapénz” terhére Széchenyi Pihenő Kártya juttatást vehetnek igénybe úgy, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adózású keretösszeget.

4.7.1.A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok az ISD DUNAFERR Zrt. szinten biztosítják az egészségvédelmi szolgálat, foglalkozás egészségügyi rendelők, illetve az üzemi mentőszolgálat fenntartását és működését. Ennek részletes szabályait és a társaságok költségviselését külön szerződésben kell rögzíteni.

4.8.1.A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok éves tervükben segélykeretet képezhetnek.

4.8.2.A munkáltatói segélyezés részletes szabályait a társaságok saját Ksz-ükben szabályozzák.

4.8.3.A segélyek személyre szóló odaítélésében az üzemi tanácsok a munkáltatóval közösen döntenek.

4.9.A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok a nehéz anyagi helyzetben lévő munkavállalók részére vállalati visszatérítendő hitelt nyújthatnak. A juttatás részletes szabályait a társaságok saját KSz-ükben szabályozzák.

A DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok saját megállapodásukban szabályozzák a lakáskölcsön, a segélyezés és a munkabérelőleg kereteit, feltételrendszerét.

4.10.Az 1989. évi VII. tv. 6. szakasz (1)-(2) bekezdéséhez

A jogszerű sztrájkban résztvevők - a DTKSz 4. fejezetében és a társaságok saját KSZ-eiben felsoroltak szerinti munkaviszonyhoz kapcsolódó - szociális juttatásokra jogosultak.

4.11.A DTKSz-t kötő felek minden év február 15.-éig megállapodnak a szociális juttatások mértékéről és feltételeiről.

A DTKSz ezen pontjától érvényesen eltérni nem lehet.

4.12.Törzsgárdára vonatkozó szabályok, a törzsgárda tagok anyagi elismerése

4.12.1.A törzsgárdához tartozás követelményei:

A jelen fejezet 4.12.2. pontjában meghatározott munkaviszonyban eltöltött idő és:

-aki a munkaviszonyból eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti,

- aki büntetlen előéletű (ilyennek tekintendő: aki törvénynél fogva vagy a bíróság intézkedése alapján mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól).

4.12.2.A korábban hatályban volt törzsgárda szabályzatok alapján elfogadott törzsgárda időt továbbra is el kell ismerni. A legalacsonyabb törzsgárda fokozat eléréséhez szükséges idő a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál megszakítás nélküli munkaviszonyban eltöltött 5 év.

4.12.3.1.Szülési szabadságon, GYES-en, GYED-en, betegszabadságon, betegállományban, valamint nyelvtanulás miatt külföldön töltött munkavállalási idő a törzsgárda időbe be kell számítani.

A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Kht-ban töltött idő a törzsgárda időbe beszámít, ha a munkavállaló a DTKSz hatálya alá tartozó társaságtól került a DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítványhoz, majd megszakítás nélkül a DTKSZ hatálya alá tartozó társasághoz kerül ismételten főmunkaviszonyba.

4.12.3.2.Nem számíthatók be a törzsgárda évekbe azok az évek, amikor a munkavállaló:

-30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, kivéve gyermekgondozás, gyermek vagy közeli hozzátartozó ápolása, magán erőből saját részre lakás építése miatt távol töltött időt,

-a tanulóként eltöltött időt a törzsgárda tagság számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Ez alól kivétel: ha ösztöndíjas volt, akkor maximum három évet lehet figyelembe venni.

4.12.4.Annak a munkavállalónak, aki a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságtól került rokkantsági nyugdíjba, a rokkantsági nyugdíjban töltött ideje a törzsgárda évekbe beszámít, ha annak megszűnése után a munkavállaló a DTKSz hatály alá tartozó társaságnál folytatja munkaviszonyát.

4.12.5.Az a volt törzsgárdatag munkavállaló, aki a munkaviszonyát a DTKSz hatálya alá tartozó társasággal megszüntette, majd ismét a DTKSz hatálya alá tartozó társasággal létesít munkaviszonyt, a távol töltött időtől függetlenül új törzsgárdatagságot csak 5 év után szerezhet.

Korábbi törzsgárda éveinek elismerését csak a felvételi kérelemmel együtt kérheti. Elfogadása esetén azonban a más munkáltatónál töltött időt beszámítani nem lehet

4.12.6.Ha a munkavállaló munkaviszonya június 30-át követően kezdődött, ez a töredék év nem számítható hozzá a törzsgárda évekhez. Kivételt képeznek ez alól azok a munkavállalók, akik bármely iskolából végbizonyítvány megszerzését követően szeptember l-ig a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál létesítették első munkaviszonyukat.

4.12.7.Az előző pontok alapján elismert törzsgárda évek közül csak a folyamatosan megszakítás nélkül az Zrt-nél, vagy a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál ledolgozott 25 év után lehet jogot szerezni a DUNAFERR Törzsgárda Biztosítási Kötvényre, kivéve a 4.12.3.1. pontban foglaltakat.

4.12.8.Azoknak a munkavállalóknak a törzsgárda tagságát, akiknek a munkaviszonyát a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaság mondta fel - csoportos létszámcsökkentés keretében - újfelvétel esetén a korábban megszerzett törzsgárda éveit be kell számítani.

4.12.9.Az elfogadott és a tárgyév utolsó napján betöltött törzsgárda időtől függően 2019- ben az alábbi fokozatok, anyagi és erkölcsi elismerések illetik meg a törzsgárda tagokat:

 

Ssz.

Elismert TG évek

Erkölcsi elismerés

2019. évi elismerés Ft

1.

5

oklevél

81.900.-

2.

10

oklevél

104.900,-

3.

15

oklevél

129.700,-

4.

20

oklevél

153.600,-

5.

25

oklevél

179.000,-

6.

30

oklevél

202.800,-

7.

35

oklevél

225.300,-

8.

40

oklevél

263.400,-

9.

45

oklevél

303.000,-

10.

50

oklevél

347.900,-

11.

Folyamatos 25 év a társaság-csoportnál

Tg.kötvény és emlék­plakett

 

 

4.12.10.Azoknak a munkavállalóknak, akik 35 vagy ennél magasabb törzsgárda elismerést szereztek, de nyugdíjazásuk miatt már a következő fokozatot nem érhetik el, az ehhez tartozó anyagi elismerést nyugdíjazásuk időpontjában részükre ki kell fizetni abban az esetben, ha a legutolsó törzsgárda fokozat betöltésétől legalább egy év telt el. A 30, illetve 35 év alatti törzsgárda évekre ilyen kedvezmény nem adható.

4.12.11.A táblázatban felsorolt elismeréseket a törzsgárda év betöltését követően ünnepélyes keretek között kell átadni.

Az 1-10. sorszám alatti elismeréseket március 25-ig, a 11. szám alatti kötvényt, emlékplakettet a Kohász-Vasasnap előtt kell átadni. Kivételt képeznek ez alól azok a munkavállalók, akik a betöltés évében mennek nyugdíjba. Részükre az anyagi¬erkölcsi elismerést nyugdíjazásuk időpontjában kell átadni és a kötvényre jogosultak részére intézkedni kell a nyugdíj-kiegészítés folyósításáról. Ha a hivatalos átadás előtt az 1-10. számú elismerésre jogot szerzett munkavállalónak közös megegyezéssel vagy munkáltatói rendes felmondással szűnik meg a munkaviszonya, a juttatásokat részére meg kell küldeni.

4.12.12.Azoknak a törzsgárdatagoknak, akik a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságoknál 25 évet folyamatosan dolgoztak, az ISD DUNAFERR Zrt. legfelsőbb vezetője a DTKSz kötésére jogosult szakszervezet(ek)el egyetértésben emlékplakettet, valamint DUNAFERR Törzsgárda Biztosítási Kötvényt adományozhat, melynek anyagi terheit az ISD DUNAFERR Zrt. viseli.

A kötvény után fizetendő összeg minden évben a béregyeztető tárgyalásokon elfogadott bérfejlesztés átlagos mértékével és hatályával emelkedik. Az emlékplakett és a Törzsgárda Biztosítási Kötvény adományozása - a tényleges minden év június 30-ig betöltött idő alapján - a gazdasági szervezet vezetője és a szakszervezetek együttes javaslata alapján történik. A DUNAFERR Törzsgárda Biztosítási Kötvényre jogot szerzett, illetve azzal rendelkező munkavállalók fenti kedvezményekre való jogosultsága csak abban az esetben marad meg, ha nyugdíjazásáig munkaviszonyuk a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társasággal folyamatosan fennmarad, törzsgárdatagok és a munkaviszonyuk a nyugdíjazás miatt megszűnik.

4.12.13.A munkavállaló törzsgárdatagsága szünetel:

-ha a munkaviszony szünetel,

-ha az illetékes vezető a szakszervezetekkel egyetértésben a törzsgárdatagságot érdemtelen magatartás miatt felfüggeszti.

4.12.14.A szünetelés (felfüggesztés) időtartama alatt a munkavállaló a tagsággal járó elismerésekben nem részesíthető.

A szünetelés (felfüggesztés) ideje - ami csak kerek év lehet - nem számítható be a törzsgárda évekbe. Ezekről a munkaügyi szervezetet értesíteni kell. A szünetelés (felfüggesztés) idejének lejárta után a munkavállaló törzsgárda tagsága - felvétel nélkül - folytatódik

4.12.15.Megszűnik a munkavállaló törzsgárda tagsága:

-ha munkaviszonya a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál megszűnik,

-ha törzsgárdatagságáról lemond,

-ha az illetékes vezető a szakszervezetek egyetértésével a törzsgárdatagságból kizárja, mivel nem felel meg a 4.12.l. pontban leírt feltételeknek.

4.12.16.A törzsgárdatagság megszűnése és kizárás esetén a munkavállaló az ezzel járó mindennemű jogosultságát elveszti, azonban, ha a kizárás után 5 éven keresztül bizonyítja, hogy a követelménynek megfelel, ismét felvehető

4.12.17.A törzsgárda ügyeinek intézése:

4.12.17.1.A munkavállaló felvételét a törzsgárdába felvételi nyomtatvány kitöltésével kérheti.

4.12.17.2.A törzsgárdával kapcsolatos kérdésekről (felvétel vagy annak elutasítása, kizárás, tagság felfüggesztése, stb.) minden évben január 31-éig az adott szervezet munkáltatói jogot gyakorló vezetője - a reprezentatív szakszervezet/ek/ egyetértésével - dönt a törzsgárda szabályozás keretei között. A döntés ellen a munkavállaló a gazdasági társaság vezetőjének és a reprezentatív szakszervezet/ek közös döntését kérheti.

4.12.17.3.A felvétel elutasításáról, a tagság szüneteltetéséről, visszaállításáról, megszűnéséről, kizárásáról, a fellebbezések elutasításáról vagy elfogadásáról, valamint a kötvényre jogosultság megszűnéséről a döntést hozók a munkavállalót kötelesek írásban, indokolt határozattal értesíteni a jogorvoslat lehetőségének feltüntetésével

4.12.18. Ha a törzsgárda tag az elismerésre jogosultság évében vagy átadása előtt elhalálozik, a részére járó anyagi-erkölcsi elismerést az örökösé(ei)nek kell átadni

4.13. A nyugdíjasok támogatása: (a DTKSz e pontjától érvényesen eltérni nem lehet.)

4.13.1.Az 1988. január 1. előtt nyugdíjazottak közül a 25 éves folyamatos munkaviszonnyal, aranygyűrűvel, illetve törzsgárda plakettel rendelkezőket az ISD DUNAFERR Zrt. évente támogatásban részesíti. A támogatást a vállalat évente két alkalommal, egyenlő részletekben, május és november havi kifizetéssel, a nyugdíjuk mértékétől függően az 1988. szeptember havi nyugdíj összege szerint biztosítja. A támogatási összegek az adott év szociális megállapodásában kerülnek rögzítésre.

4.13.2.Azon nyugdíjasaink részére, akik az előző feltételeknek nem felelnek meg, de nyugdíjuk a minimális nyugdíj mértékét nem haladja meg, évente két részletben történő kifizetéssel támogatást kell biztosítani, nyugdíjazásuk időpontjától függetlenül. A támogatás összege az adott év szociális megállapodásában kerül rögzítésre.

4.13.3.A támogatásra fordított keretet minden évben a jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságokban végrehajtott előző évi bérnövelés átlagával kell emelni. E növekményből a támogatásban részesülők egységesen azonos összeget kapnak.

4.13.4.A támogatás finanszirozását, ügyviteli lebonyolítását az ISD DUNAFERR Zrt. végzi.

4.13.5.A munkáltató vállalja, hogy a DTKSz hatálya a|á tartoző társaságoktól nyugdíjba vonult munkavállalók szociális helyzetének javítását a BONITA Alapítvanyba történő 15 mFt/év befizetéssel támogatja, a nyugdijasok étkeztetési támogatásának megszűnése miatt. Ezen összeg befizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget a munkáltató:.2012. április 1-ig 5 mFt,2012.július 1-ig 5 mFt,2012. október l-ig 5 mFt kerül átutalasra. A 2012. évi béren kívüli juttatások mértékének tárgyalása során a nyugdíjasok részére biztosított valamennyi támogatás mértékét tételesen meghatározzák a tárgyaló felek.

4.13.6. Jelen DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok azon munkavállalóik részére, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, munkáltatói hozzájárulást biztosítanak, melynek bruttó mértéke 2019. január 1-jétől az alapbér 5,8%-a. A munkáltató ezen összeg nettó értékét utalja az önkéntes nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként.

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás nem illeti meg a munkavállalót 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság esetén. Első alkalommal abban a hónapban nem kap hozzájárulást az ilyen munkavállaló, amikor a fizetés nélküli szabadságának ideje elérte a 30 egybefüggő napot. Utolsó alkalommal abban a hónapban nem kap ilyen hozzájárulást, amikor a fizetés nélküli szabadsága lejárt.

Ez alól kivételt képez az a munkavállaló, aki gyermeke gondozása céljából vagy közeli hozzátartozójának ápolása miatt van fizetés nélküli szabadságon.

4.13.7. Jelen DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok azon munkavállalóik részére, akik tagjai egészségpénztárnak, munkáltatói hozzájárulást biztosítanak, melynek bruttó összege 2019. január 1-jétől 8.800 Ft/fő/hó.

A munkáltató ezen összeg nettó értékét utalja az önkéntes egészségpénztárba a munkavállaló számlájára.

Önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás nem illeti meg a munkavállalót 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság esetén. Első alkalommal abban a hónapban nem kap hozzájárulást az ilyen munkavállaló, amikor a fizetés nélküli szabadságának ideje elérte a 30 egybefüggő napot. Utolsó alkalommal abban a hónapban nem kap ilyen hozzájárulást, amikor a fizetés nélküli szabadsága lejárt.

Ez alól kivételt képez az a munkavállaló, aki gyermeke gondozása céljából, vagy közeli hozzátartozójának ápolása miatt van fizetés nélküli szabadságon.

4.13.8. A munkáltató az étkezési utalvány megszüntetése miatt úgynevezett „pulykapénzt” juttat munkavállalóinak, melyet első alkalommal 2019-ben fizet ki az arra jogosultaknak. A juttatást mindig az adott év decemberében, legkésőbb december 20-ig kell kifizetni. A pulykapénz összege 2019-ben 113.000 Ft/fő.

A kifizetés feltételei:

•időarányosan illeti meg a munkavállalót a kifizetés, amennyiben év közben létesített munkaviszonyt bármely DTKSZ hatálya alá tartozó társaságnál.

•a munkavállaló munkaviszonyának év közbeni megszűnése esetén az időarányosan járó juttatást a munkavállalóval történő elszámoláskor ki kell fizetni.

•a kifizetendő összeget csökkenti a fizetés nélküli szabadságon töltött idő. Ezen szabály alól kivétel a gyermek nevelése céljából vagy közeli hozzátartozó ápolása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság.

4.14. Kitüntetés

4.14.1.A jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok erkölcsi elismerésként az alábbi kitüntetést adományozhatják:

DUNAFERR Kiváló Dolgozó

Kitüntetés

4.14.2.A kitüntetés esetén anyagi elismerésként a mindenkori társaságcsoport szintű minimálbér ötszöröse illeti meg a kitüntetettet. A kitüntetéssel járó juttatást az adományozó szervezet biztosítja. A kiadható kitüntetések száma évente gazdasági társaságonként 1 fő, illetve minden megkezdett 500 fő munkavállaló után további 1¬1 fő. Az adományozó szervezetek a helyi Üzemi Tanácsok javaslatának figyelembevételével döntenek.

4.14.3.A társaságok saját kitüntetést alapíthatnak, melynek részletes szabályait saját KSz- ükben szabályozzák

5. Nyugdíjas támogatás

5.1. A DTKSz 4.13.1., 4.13.2. és 4.13.3. és 4.13.4. pontjához

A DTKSZ-t kötő Felek rögzítik, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. a Törzsgárda Biztosítási Kötvénnyel nem rendelkező, 1988-tól folyamatos támogatásban részesülő nyugdíjasok részére 2019. évben az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést: • akik 1988. január 1-je előtt mentek nyugdíjba, 25 év folyamatos DTKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál munkaviszonnyal, aranygyűrűvel vagy törzsgárda plakettel rendelkeznek - az 1988. szeptember havi nyugdíj összegüknek megfelelően kialakított kategóriák szerint:

*4.000 Ft-hó-ig101.200 Ft/fő/év,

4001 - 6.000 Ft/hó95.000 Ft/fő/év,

6001 - 8.000 Ft/hó89.200 Ft/fő/év,

8001hó felett85.200 Ft/fő/év

* aki az előző feltételeknek nem felel meg, de nyugdíja a minimális nyugdíj mértékét nem haladja meg. 82.900 Ft/fő/év támogatásban részesült/részesül.

5.2. A Törzsgárda Biztosítási Kötvényről

5.2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Törzsgárda Biztosítási Kötvénnyel rendelkező nyugdíjasok járadékának bruttó összege 2019. január 1-től 20.100 Ft/hó/fő.

5.3.Nyugdíjasok egyéb támogatása

2019. évben a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok az 5.1. és az 5.2. pontokban foglaltakon kívül nem biztosítanak egyéb támogatást a nyugdíjasok számára.

6.VASAS és Kohász nap

A munkáltató vállalja a XLII. VASAS és Kohász napi ünnepség megrendezését, és viseli annak költségeit.

A jelen megállapodásban rögzített juttatások mértékétől a társaságok érvényesen nem térhetnek el.

1. sz. melléklet:A DTKSz-hez csatlakozott társaságok

2. sz. mellékletek:Megállapodás DUNAFERR Társaságcsoport bérrendszerének szabályairól

2/1.sz mellékletMEGÁLLAPODÁS a munka díjazásával kapcsolatos szabályokról

2/2.sz. mellékletMegállapodás a munkavállalói teljesítményösztönzési rendszer 2008. évi szabályairól

2/3.sz mellékletKözép távú megállapodás a szociális juttatások mértékéről (2008-2011)

5. sz. melléklet:Az egyéb jogkövetkezmények alkalmazásának rendje

6. sz. melléklet:A kártérítés kiszabásának eljárási rendje

7/1. 7/2., 7/3 sz. mellékletek:Meghatalmazások

Dunaújváros, 2019. február 13.

Mucsi ZoltánCsapó Tamás

elnökelnök

DUNAFERR DV Vasas Szakszervezeti SzövetségDUNAFERR Ifjúsági Szervezet

Valeriy Naumenko

vezérigazgató

DUNAFERR Társaságcsoport

K O L L E K T Í V S Z E R Z Ő D É S É N E K

1.sz. melléklet A DTKSZ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK

(2019-ig aktualizálva)

1ISD DUNAFERR ZRt.

2ISD Kokszoló Kft.

3ISD POWER Kft.

4DUNAFERR FERROMARK Mellékanyag Reaktiváló Kft..

2. sz. Melléklet Megállapodás a DUNAFERR Társaságcsoport bérrendszerének szabályairól

A Kollektív Szerződést kötő felek, azaz az ISD DUNAFERR Zrt. vezérigazgatója és a

DUNAFERR Társaságcsoport reprezentatív szakszervezeteinek képviselői a következőkben

állapodnak meg:

1.A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés (továbbiakban: DTKSZ) hatálya alá tartozó társaságok esetében új bérkategória rendszert és a bérkategória munkaköreihez új besorolási rendszert vezetnek be, és ezzel egy időben a DTKSZ 2. sz. Melléklete helyébe a jelen Megállapodás lép, továbbá a DTKSZ 3. és 4. sz. Melléklete hatályát veszti.

2.A bérkategória és munkakör-besorolási rendszert egységesen kell alkalmazni a DTKSZ hatálya alá tartozó valamennyi társaságnál minden olyan munkavállalóra, akinek a DTKSZ hatálya alá tartozó bármely társasággal fennálló munkaviszonyát nem egyéni munkaszerződés szabályozza.

3.Az új alapbér-rendszer és munkakör-besorolási rendszer akkor lép hatályba és válik kötelező érvényűvé, amikor a vezérigazgató és a reprezentatív szakszervezetek képviselői a társaságcsoportra vonatkozó munkakör értékelést elfogadják, és azt aláírják. A 2008. évi alapbérfejlesztést a társaságoknak az új bérrendszernek megfelelően január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell végrehajtaniuk a DTKSZ. 29. sz. módosítása alapján. A bérfejlesztés utáni alapbérek a 2008. márciusi havi munkabérrel kerülnek kifizetésre, de törekedni kell arra, hogy ez a 2008. február havi bérszámfejtéssel megtörténjen.

4.Munkakör értékelési és besorolási rendszer

4.1.A munkakörök bérkategóriába történő besorolásának alapja a munkakörök meghatározott értékelési kritériumok szerinti értékelése. A munkakör értékeléséhez meg kell határozni azt a minimum követelményszintet, amelyet a munkakör betöltőjének mindenképpen teljesítenie kell ahhoz, hogy eredményesen végezze el a munkakörrel járó feladatokat. Minden követelményszinthez pontszám tartozik.

4.2.Az értékelési kritériumok, a minimum követelményszintek és a hozzájuk tartozó pontszámok az alábbiak szerint alakulnak:

 

FELELŐSSÉG

 

Minimum követelményszintek

Pontszám

Felelősség a saját munkavégzésért és a munkahelyhez tartozó alapvető eszközökért és felszerelésekért (jellemzően: egyszerű, adminisztratív, takarítói vagy segédmunkás munkakörök).

1

Felelősség az adott munkahelyhez tartozó gépekért vagy speciális berendezésekért, és a munkakörben elvégzett feladatok minőségéért, folytonosságáért és mennyiségéért és/vagy a munkakörhöz rendelt erőforrások szervezéséért (jellemzően: beosztott szellemi munkakörök és beosztott szakmunkás munkakörök).

2

Felelősség a munkavégzés minőségéért és több alárendelt munkakör eredményességéért, munkavégzésének kimeneteléért és az ezekhez a munkakörökhöz rendelt erőforrásokért, vagy nagy értékű termelő berendezések, épületek biztonságáért (jellemzően: csoportvezetők, művezetők).

3

Felelősség a termelési folyamat hatékonyságáért vagy a szervezeti egység gazdasági eredményéért és/vagy az egységhez rendelt erőforrásokért (jellemzően: üzemvezetők, osztályvezetők).

4

Felelősség a gazdasági eredményekért és a fő szervezeti egység, divízió, részleg vagy több kis egység folyamatainak hatékonyságáért (jellemzően: termelésvezetők).

5

 

VEZETŐI FELELŐSSÉG MÉRTÉKE

 

Minimum követelményszintek

Pontszám

A munkakör közvetlen irányítás vagy a vezető részletes instrukciói alá tartozik.

1

A munkakör nem tartozik szoros vezetői felügyelet alá, de nem felelős más munkakörökért.

2

A munkakör nem önálló szervezeti egység munkavállalóiért felelős (jellemzően: művezető, csoportvezető, irodavezető).

3

A munkakör egy önálló szervezeti egység beosztottaiért felelős (jellemzően: üzemvezető, osztályvezető).

4

A munkakör több önálló szervezeti egységért vagy fő szervezeti egységért felelős.

5

SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉG

Minimum követelményszintek

Pontszám

A munkakör betöltéséhez alapfokú iskolai végzettség szükséges

1

A munkakör betöltéséhez:

2

-  középiskolai végzettség vagy szakmunkás végzettség, és 1 év szakmai gyakorlat, vagy

-   alapfokú iskolai végzettség és OKJ-s tanfolyam és 1 év szakmai gyakorlat

szükséges.

 

A munkakör betöltéséhez szakmunkás képesítés és mestervizsga és minimum 1 év szakmai gyakorlat, vagy szakközépiskolai végzettség és felsőfokú OKJ-s szakirányú tanfolyam és mestervizsga és minimum 1 év szakmai gyakorlat, vagy technikusi végzettség és minimum 1 év szakmai gyakorlat szükséges.

Fizikai csoportvezető munkakörök esetében a munkakör betöltéséhez szakmunkás képesítés és mestervizsga és minimum 1 év szakmai gyakorlat, vagy szakmunkás képesítés és termelésirányító tanfolyami vagy művezetői képzés/szakközépiskolai végzettség és mestervizsga és minimum 1 év szakmai gyakorlat, vagy technikusi végzettség, vagy szakközépiskolai végzettség és termelésirányító tanfolyami vagy művezetői képzés és minimum 1 év szakmai gyakorlat szükséges.

3

A munkakör betöltéséhez felsőfokú iskolai végzettség és minimum 1 év szakmai tapasztalat szükséges.

4

A munkakör betöltéséhez felsőfokú iskolai végzettség és minimum 5 év szakterületen eltöltött szakmai gyakorlat szükséges.

5

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Minimum követelményszintek

Pontszám

Csak rutinszerű, egyszerű, ismétlődő feladatok végzése tartozik a munkakörhöz. A felmerülő problémáknak csak egy megoldása van. A munkakör feladatainak ellátása szigorú vezetői felügyeletet igényel.

1

A munkakör feladatainak ellátása során ismétlődő helyzetek és problémák jelentkeznek. Ezek megoldása kisszámú lehetőség közötti választást igényel. A munkakör jól meghatározott folyamatok és standardok vagy a felettes felügyelete alá tartozik.

2

A munkakör feladatainak ellátása során különböző helyzetek és problémák jelentkeznek, melyek korábban elsajátított tudás alapján megoldhatóak. A problémáknak számos különböző megoldása van. A munkakör rendszerint tágan meghatározott szabályok alá tartozik és/vagy az elvárt kimenetel/célok definíciója adott.

3

A munkakör feladatainak ellátása során felmerülő helyzetek analitikus, konstruktív gondolkodást, kreativitást és értékelő ítéletalkotást igényelnek. Ismert koncepciók, eljárások vagy tudás alkalmazása szükséges a probléma megoldásához.

4

A munkakör feladatainak ellátása során teljesen egyedülálló helyzetek és problémák jelentkeznek. Innovatív gondolkodás és új, egyedülálló megoldások megalkotása szükséges a problémák kezeléséhez. Korábban kidolgozott megoldások ritkán alkalmazhatóak az új problémákra.

5

 

Magyarázat a szakmai felkészültség iskolai végzettségéhez:

■Alapfokú iskolai végzettség = 8 általános iskolai végzettség

■Középiskolai végzettség = gimnáziumi, vagy szakközépiskolai érettségi bizonyítvány

■ Felsőfokú végzettség = főiskolai, vagy egyetemi diploma

Problémamegoldás

4.3.A munkakör végső értékelési pontszámát az egyes értékelési kritériumoknál kapott pontszámok összege adja, így a legalacsonyabb értékelési pontszám 4, a legmagasabb 20 pont lehet. A végső értékelési pontszám határozza meg azt a bérkategóriát, amelybe a munkakört be kell sorolni, az alábbiak szerint:

 

A munkakör végső értékelési pontszáma

Bérkategória

4, 5, 6

I vagy IA

7, 8, 9

II vagy IIA

10, 11, 12

III vagy IIIA

13, 14, 15

IV vagy IVA

16, 17, 18

V vagy VA

19, 20

VI

4.4.A munkakörök pontértékeit és kedvezőtlen bérkategóriába sorolásának feltételeit, illetve a kedvezőtlennek minősülő munkakörök jegyzékét jelen Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. Azon munkaköröket, melyekben a munkavállalók tevékenységüket kedvezőtlen munkakörülmények között látják el, ‘A’ betűvel jelzett bérkategóriába kell sorolni.

4.5.Az újonnan létrehozott munkaköröket szakemberekből álló belső (vállalati) munkakör-értékelő bizottságnak kell értékelnie. A bizottság tagjait munkáltatói oldalról a humánerőforrás vezérigazgató-helyettes jelöli ki. A bizottság kiegészül a helyben működő reprezentatív szakszervezetek képviselőjével.

4.6.Egyszer már értékelt munkakört addig nem lehet újraértékelni, illetve átsorolni más bérkategóriába, amíg nem következtek be lényeges változások a munkakör munkakörnyezetében (mint például a berendezés cseréje magasabb vagy alacsonyabb képesítést igénylő berendezésre, olyan feladatváltozás, amely magasabb vagy alacsonyabb probléma-megoldási készséget igényel vagy a munkakör felelősségének mértékében, vagy a munkakörülményekben következik be változás). Munkakör átsorolására vagy újraértékelésére a 4.5. pontban szereplő munkakör értékelési bizottság jogosult.

4.7 Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes bérkategóriákhoz tartozó munkakörtípusok leírását.

Bérkategória

Meghatározás

I.

Egyszerű fizikai és szellemi munka, amelyhez elegendő alapfokú iskolai végzettség. Nem szükséges szakmai gyakorlat megléte, hosszú betanítási idő. A munkakör feladatait a vezető közvetlen irányításával látják el. A munkavégzés normál munkakörülmények között történik.

I/A.

Ugyanaz, mint fent, de a munkavégzés kedvezőtlen munkakörülmények között történik.

II.

Fizikai és szellemi munka, amelyhez középiskolai végzettség, vagy szakmunkás képesítés és mindkét esetben legalább 1 éves szakmai gyakorlat szükséges. A feladatokat önállóan, a vezető általános felügyelete mellett látják el. A munkafolyamatok és szabványok általában jól meghatározottak. A munkavégzés normál munkakörülmények között történik.

II/A.

Ugyanaz, mint fent, de a munkavégzés kedvezőtlen munkakörülmények között történik.

III.

Fizikai és szellemi, nem vezető beosztású munka (alapvető munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik, de szakmai irányítást végez, utasítási joggal rendelkezik), amelyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlat szükséges, valamint olyan problémamegoldó készség, amellyel sokféle módon megoldható problémákat lehet kezelni. Fizikai munka esetén: szakmunkás képesítés és mestervizsga, vagy szakközépiskolai végzettség és mestervizsga vagy technikusi végzettség szükséges. Szellemi munka esetében középfokú iskolai végzettség és jelentős mértékű önállóság szükséges. Fizikai csoportvezető munkakörök esetében a munkakör betöltéséhez szakmunkás képesítés és mestervizsga vagy szakmunkás képesítés és termelésirányító tanfolyami vagy művezetői képzés vagy szakközépiskolai végzettség és mestervizsga vagy technikusi végzettség, vagy szakközépiskolai végzettség és termelésirányító tanfolyami vagy művezetői képzés szükséges.

A munkavégzés normál munkakörülmények között történik

III/A.

Ugyanaz, mint fent, de a munkavégzés kedvezőtlen munkakörülmények között történik.

IV.

Szellemi munka, amelyhez felsőfokú iskolai végzettség és legalább 1 éves szakmai gyakorlat szükséges. A munka nagyobb csoportok feletti vezetői felelősséget és operatív irányítást, vagy a nem vezetői munkakörök esetében

 

kiemelkedő szakmai tudást igényel. A megoldandó problémák összetettek és magas szintű kreatív gondolkodásmód szükséges megoldásukhoz. A munkavégzés normál munkakörülmények között történik.

IV/A.

Ugyanaz, mint fent, de a munkavégzés kedvezőtlen munkakörülmények között történik.

V.

Szellemi, középvezetői munka, amelyhez felsőfokú iskolai végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat szükséges. A munka önálló szervezeti egységekért való felelősséget, erőforrások feletti diszponálást és nagy beosztotti csoportok tevékenységének koordinálását és irányítását igényli. A megoldandó problémák egyediek és egyedi megoldást igényelnek. A munkavégzés normál munkakörülmények között történik.

V/A.

Ugyanaz, mint fent, de a munkavégzés kedvezőtlen munkakörülmények között történik.

VI

Szellemi, felső vezetői munka, amelyhez felsőfokú iskolai végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat szükséges. A munka önálló szervezeti egységekért való felelősséget, erőforrások feletti diszponálást és nagy beosztotti csoportok irányítását igényli. A megoldandó problémák egyediek és egyedi megoldást igényelnek. A munka igényli a tulajdonos által meghatározott stratégiai célkitűzések kialakításában, illetve végrehajtásában való aktív közreműködést.

5.Bérkategóriák

5.1.Az egyes bérkategóriákhoz tartozó havi alapbérek minimum és maximum értékeit, valamint az egyes kategóriák középértékeit az alábbi táblázat* sorolja fel.

Bérkategória

Bérminimum

Bér középértéke

Bérmaximum*

I.

72 100

110 900

149 700

I/A.

82 900

127 600

172 300

II.

97 300

149 700

202 100

II/A.

111 900

172 200

232 500

III.

127 700

212 900

298 100

III/A.

147 000

245 000

343 000

IV.

179 700

299 500

419 300

IV/A.

206 700

344 500

482 300

V.

237 500

432 600

627 300

V/A.

273 600

497 500

721 300

VI.

360 000

654 500

949 000

2011 évi adatokat tartalmazza.

5.2.A bérkategóriák középértékét évente automatikusan az adott évre a társaságcsoportnál megállapított átlagos alapbérfejlesztés 50 %-ával kell megemelni. Ezt első alkalommal a 2008. évi alapbérfejlesztés végrehajtása előtt kell megtenni.

5.3.Mindegyik bérkategóriában a kategória-minimum és maximum a középértékhez képest kerül kiszámításra:

5.3.1Az I, I/A, II, II/A kategóriákban a középértéket 35%-kal kell növelni vagy csökkenteni kategória-maximum, illetve minimum meghatározásához.

5.3.2A III, III/A, IV, IV/A kategóriákban a középértéket 40%-kal kell növelni vagy csökkenteni a kategória-maximum, illetve minimum meghatározásához.

5.3.3Az V, V/A, és VI. kategóriákban a középértéket 45%-kal kell növelni vagy csökkenteni kategória-maximum, illetve minimum meghatározásához.

5.4.A munkakörülményeket tükröző bérkategóriák (I/A, II/A, III/A, IV/A, V/A) esetében a középértékeknek 15%-kal meg kell haladniuk a vonatkozó szokványos kategória középértékét.

6.Az egyéni alapbérek meghatározása

6.1.A DTKSz hatálya alá tartozó bármely társasággal az e megállapodásban elfogadott bérrendszer hatályba lépését megelőzően munkaviszonyt létesített munkavállalók akkor sem kerülhetnek alacsonyabb bérkategóriába, ha a munkavállaló szakmai felkészültsége nem felel meg a betöltött munkakörrel szemben támasztott követelményeknek.

Jelen bérrendszer hatályba lépését követő eljárásrend

6.2.Új felvétel vagy előléptetés esetén a munkavállaló bérkategóriáját az a munkakör jelzi, amelyre felvették, illetve amelybe előléptették. Nem lehet a felvételre kerülő, illetve előléptetésben részesülő munkavállalót más bérkategóriába sorolni, mint amilyet a jelen Megállapodás 4.3. pontjának megfelelően a munkakörére meghatároztak.

6.3.Új felvétel esetén a bérkategórián belül az egyéni alapbért a munkakör betöltőjének végzettségét figyelembe véve a következő szabályok alapján kell meghatározni:

6.3.1Ha a munkavállaló végzettsége minden szempontból megfelel a munkakör követelményeinek (4.2. pont), úgy a munkavállaló részére az adott szervezetnél az adott bérkategóriában az adott munkakör átlagalapbérét kell besorolási bérként megállapítani.

6.3.2Ha a munkavállaló végzettsége megfelel a munkakör követelményeinek, de a jelen megállapodás 4.2. pontjában meghatározott gyakorlati idővel nem rendelkezik, úgy a munkavállaló részére az adott szervezetnél, az adott bérkategóriában, az adott munkakör legkisebb alapbérét kell besorolási bérként megállapítani.

6.3.3Ha a munkavállaló sem végzettségét, sem gyakorlati idejét tekintve (4.2.pont) nem felel meg a munkakör követelményeinek, úgy a munkavállaló részére az adott szervezetnél, az adott bérkategóriában, az adott munkakör legkisebb alapbérének 80%-át kell besorolási bérként megállapítani. Az így

megállapított alapbér nem lehet kevesebb, mint az adott bérkategória minimumértéke.

6.3.4Ha a munkavállaló a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget vagy gyakorlati időt az adott évi alapbérfejlesztést követően év közben megszerezte, úgy a munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezheti a munkavállaló személyi alapbérének módosítását úgy, hogy a munkavállaló új személyi alapbére nem haladhatja meg az adott munkakör átlag alapbérét.

6.4Felek kölcsönösen egyetértenek abban, hogy jelen megállapodás eredményeként az azonos bérkategóriához tartozó munkavállalók közötti indokolatlan bérkülönbségeket hosszú távon csökkenteni kell. Ez különösen azokra a munkavállalókra vonatkozik, akiknek alapbére meghaladja bérkategóriájuk maximumát.

6.4.1Azoknak a munkavállalóknak, akiknek a személyi alapbére a bérkategóriájuk maximumát meghaladja, a személyre szóló alapbérfejlesztést úgy kell végrehajtani, hogy a munkavállalónak legfeljebb az adott évre meghatározott, a társaságcsoportnál átlagosan adható bérfejlesztést (DTKSz 29. sz. Megállapodásban rögzítettek szerint) csak arra az alapbér részre lehet megállapítani, amely megegyezik az adott kategória maximum értékével. A maximum érték feletti alapbér részre nem adható alapbérfejlesztés. Az alapbérfejlesztésre fordítható teljes összegből ezáltal keletkező megtakarítást az adott szervezetnél kell alapbérfejlesztésre fordítani a kategória maximum alatti személyi alapbérrel rendelkező munkavállalók között.

6.4.2Azoknak a munkavállalóknak, akiknek a személyi alapbére az adott évi alapbérfejlesztéssel meghaladná a kategóriájuk maximumát, legfeljebb a társaságcsoportnál az adott évben meghatározott átlagos alapbérfejlesztés

adható,függetlenül attól, hogy ezzel a személyi alapbérük meghaladja a

kategóriájuk maximumát.

7.Teljesítményösztönzési rendszer

A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének 2/2. sz. melléklete szerint.

8.Bérszerkezet

Az alábbi bérelemek alkalmazhatók:

-alapbér,

-műszakpótlék (Mt., DTKSz. Függelékei szerint)

-túlóra pótlék (Mt., DTKSz. és Függelékei szerint)

-készenléti díj (Mt., DTKSz. és Függelékei szerint)

-helyettesítési díj (Mt., DTKSz. és Függelékei szerint)

-törzsgárda jutalom (DTKSz szerint)

-munkakörbe nem tartozó munka díjazása (Mt., DTKSz. és Függelékei szerint)

-pénzkezelési pótlék (DTKSz. Függelékei szerint)

-kitüntetéssel járó jutalom (DTKSz. és Függelékei szerint)

-munkáltatói kezdeményezésű korengedményes nyugdíjaztatáshoz kapcsolódó egyszeri juttatás (DTKSz. szerint)

-bérköltség 1 %-ának megfelelő mértékű jutalom

-szabadságos bér (8.1. pont szerint)

-karácsonyi bér (8.2. pont szerint)

8.1.Szabadságos bér Mértéke: 1 havi alapbér

Kifizetés időpontja: május hónapra járó bérrel

Szabadságos bérben az a munkavállaló részesülhet, aki az előző év június 1- jétől a kifizetés időpontjáig - folyamatosan - a DUNAFERR-nél van munkaviszonyban.

Szabadságos bért az a munkáltató fizeti, ahol a munkavállaló a kifizetés időpontjában jogosulttá válik a szabadságos bér felvételére.

A tárgyév I-V. hónapjában nyugdíjba vonuló munkavállaló a leszámolás időpontjában jogosulttá válik a szabadságos bér felvételére.

8.2.Karácsonyi bér Mértéke: 1 havi alapbér

Kifizetés időpontja: november hónapra járó bér kifizetéséig

Karácsonyi bérben az a munkavállaló részesülhet, aki a kifizetés időpontjában a DUNAFERR-nél van munkaviszonyban és a tárgyév január 1-jétől az elszámolás időpontjáig (november 30-ig) a DUNAFERR-nél - műszaknapló bejegyzése alapján - legalább 130 nap (katonák, passzív állományban lévők esetében legalább 60 nap) ténylegesen ledolgozott idővel rendelkezik. (Ledolgozott időnek kell tekinteni a fizetett szabadságot is.)

Karácsonyi bért az a munkáltató fizeti, ahol a munkavállaló a kifizetés időpontjában munkaviszonyban áll.

A nyugdíjba vonuló munkavállaló, amennyiben tárgyévben rendelkezik 60 nap ledolgozott idővel, a leszámolás időpontjában jogosulttá válik a karácsonyi bér felvételére.

8.3.A pótlékok számításának vetítési alapja a ledolgozott időre járó személyi alapbér.

8.4.A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók műszakpótléka 50 %.

*Dunaújváros, 2009. november 16.

Mucsi Zoltán

elnök

DUNAFERR DV

Vasas Szakszervezeti Szövetség

Csapó Tamás

elnök

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet

Naumenko Valeriy

vezérigazgató

ISD DUNAFERR Zrt

2/2. melléklet MEGÁLLAPODÁS a munkavállalói teljesítményösztönzési rendszer 2011. évi szabályairól

A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DUNAFERR Zrt. vezérigazgatója és a DUNAFERR Társaságcsoport reprezentatív szakszervezeteinek képviselői az alábbiakban állapodnak meg:

A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés 31. sz. módosításának 7. pontját 2011. évre a következők szerint változtatják meg.

1.1.2011. évre vonatkozó számítás meghatározása:

Ha a DUNAFERR Társaságcsoport 2011. éves konszolidált adózás előtti eredménye eléri a 21,8 Mrd forintot (Emin = minimum konszolidált adózás előtti eredmény), akkor a Munkáltató köteles 1,8 Mrd forint (Nmin = minimum teljesítményösztönző) éves teljesítményösztönzési alapot (járulékokkal együtt) létrehozni, és azt felosztani a Társaságcsoport Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó társaságok munkavállalói között.

Ha a konszolidált adózás előtti eredmény nagyobb, mint Emin (21,8 Mrd. forint), akkor az Emin eredményt meghaladó többleteredményből a teljesítményösztönzési alapot 7,5 %-kal (N%) emelni kell. A bruttó éves maximum teljesítményösztönzési alap járulékokkal együtt nem haladhatja meg a 2011. évben teljesítményösztönzőre jogosult munkavállalók munkáltatói járulékkal emelt megkeresett alapbérének 22,5 %-át (Nmax= maximum teljesítményösztönző). Amennyiben a DUNAFERR

Társaságcsoport konszolidált adózás előtti eredménye nem teszi lehetővé a 22,5 %-os mértékű egyéni teljesítményösztönzési rátát, úgy ezt a rátát az eredmény függvényében, arányosan csökkenteni kell.

Felek megállapodnak abban, hogy 2011. évben alkalmazzák a bónusz teljesítményösztönzőt is. Amennyiben a DUNAFERR Társaságcsoport 2011. évi konszolidált adózás előtti eredménye meghaladja a maximum teljesítményösztönző kifizetéséhez szükséges adózás előtti eredmény összegét, úgy az azon felüli eredményből a munkáltató3,75%-ot(járulékokkal együtt)bónusz

teljesítményösztönző kifizetésére fordít. A bónusz teljesítményösztönzési alapból kiszámított egyéni bónusz teljesítményösztönzési rátát (Rbn) hozzá kell adni az Regyéni max - hoz (22,5 %), így határozható meg az összes egyéni teljesítményösztönzési ráta

(RÁ

A 2011. évre vonatkozó értékek:

1.1.1.Minimum konszolidált adózás előtti eredmény: Emin = 21,8 Mrd forint

1.1.2.Minimum teljesítményösztönző:

1.1.3.Teljesítményösztönzési százalék: N% = 7,5 %

1.1.4.Maximális egyéni teljesítményösztönzési ráta:

Regyéni max = 22,5 %

1.1.5.Maximum teljesítményösztönző:

Nmax = 2011-ben teljesítményösztönzőre jogosult munkavállalók járulékkal emelt megkeresett alapbérének 22,5%-a

Bónusz egyéni teljesítményösztönzési ráta:

nettó bónusz éves teljesítményösztönzési alap Rbn= Betegállománnyal csökkentett évesszemélyi alapbértömeg1

1.1.7. Összes egyéni teljesítményösztönzési ráta:

R-ö = Regyéni max + Rbn

Az 1.1.1. - 1.1.7. pontokban meghatározott értékek kizárólag a 2011. évre vonatkoznak.

1.2A bónusz teljesítményösztönzési ráta és a munkavállaló éves összes egyéni teljesítményösztönzésének kiszámítása

1.2.1.Fentiek alapján a bónusz egyéni teljesítményösztönzési ráta az éves bónusz teljesítményösztönzési alapnak és a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének hatálya alá tartozó társaságok munkavállalóinak éves személyi alapbértömegének a függvénye.

A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének hatálya alá tartozó társaságoknál egy munkavállaló bónusz egyéni teljesítményösztönzője (Nbn) a munkavállaló egyéni megkeresett személyi alapbére és a bónusz teljesítményösztönzési ráta (Rbn) függvényében kerül megállapításra.

Ebbőlkövetkezik, hogy egy munkavállaló éves összes

teljesítményösztönzőjét (Nö) az alábbiak szerint kell kiszámítani.

Nö = Rö * (betegállománnyal csökkentett éves személyi alapbértömeg)

1.2.2.Az adott munkavállaló összes éves teljesítményösztönzőjét (Nö) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Nö = N automatikus + N teljesítmény + Nvisszaosztott,

ahol

Nautomatikus = a munkavállalónak alanyi jogon, azaz automatikusan járó teljesítményösztönzőmértéke, amely az éves összes

teljesítményösztönzőnek (Nö) az 50%-a

A megkeresett alapbér alapja a ledolgozott napok száma. Ledolgozott napnak kell tekinteni a fizetett szabadságot és az egyéb, távolléti díjjal, átlagkeresettel fizetett napokat is. Üzemi baleset esetén az abból eredő betegállomány idejére a teljesítményösztönzés kiszámításánál a besorolási alapbért kell figyelembe venni.

Nteljesítmény = az adott munkavállaló egyéni teljesítményértékelési minősítésétől függő teljesítményösztönző mértéke, amely az éves összes teljesítményösztönzőnek maximum az 50%-a lehet,

Nvisszaosztott = a visszaosztásra jogosult vezető döntése alapján a személyre szóló többletösztönző nagysága, értéke nulla is lehet.

Ekkor:

Nteljesítmény2 *

N automatikus

1.2.3.Az Regyéni mutatót minden konkrét munkavállaló esetén a teljesítményértékelési minősítésnek megfelelően az alábbi táblázat szerint kell kiszámítani:

A teljesítményértékelési minősítés éves pontszáma

Egyéni teljesítményösztönzési ráta a teljesítményösztönzési ráta százalékában

(Regyénl)

< 7

0%

8 < 11

25%

12 < 16

50%

17 < 21

75%

22 < 25

100%

Tekintettel a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre, 2011. évben a teljesítményértékeléseket csak egy alkalommal, 2011. december 31-ig kell elvégezniük az értékelésre jogosult vezetőknek.

A teljesítményértékelés éves lapját az 1. sz. melléklet, a teljesítményértékelés eljárási rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2. sz. mellékletben szereplő eljárási rend szerint történik 2011-ben is az értékelés úgy, hogy az abban meghatározott első féléves értékelésre vonatkozó szövegezést figyelmen kívül kell hagyni.

A munkavállaló adott évi teljesítményértékelésének egy másolati példányát - amennyiben a munkavállaló azt kéri - a munkáltató köteles az értékelt munkavállaló számára átadni. A munkavállaló ezt az igényét az értékelési lapon írásban jelezheti.

Abban az esetben, ha a teljesítményösztönzőre jogosult munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, úgy a leszámolását megelőzően az értékelésre jogosult vezetője köteles megismertetni és aláíratni vele a 2011. évi időarányos munkájával kapcsolatos teljesítményértékelését.

1.2.4.A munkavállalók egyéni teljesítményértékelését alapul véve a humán szervezetek kötelesek elkészíteni az adott szervezeti egység összes munkavállalójának a névjegyzékét, amelyen feltüntetik az éves értékelési minősítés alapján az egyes munkavállalóknak járó teljesítményösztönzőt és az értékelés éves összpontszámát, majd megküldik a szervezeti egységek vezetőinek.

1.2.5.Ha a szervezeti egységben a teljesítményértékelési minősítések megoszlása következtében a teljesítményértékelési besorolások alapján számított egyéni teljesítményösztönző összege alacsonyabb, mint az adott egység teljesítményösztönzési alapjának 100%-a, akkor az adott szervezeti egységnél kell felosztani a teljesítményösztönző alapjának a saját szervezeténél fennmaradó részét. Jelen esetben szervezeti egységen az üzem és a főosztály értendő. Az üzemvezető és főosztályvezető a személyre szóló többletösztönző megítélésénél köteles figyelembe venni - amennyiben a teljesítményértékelést delegálta - a teljesítményértékelést végző vezetők javaslatait.

A felosztást úgy kell végrehajtani, hogy az egy főnek az adott évre kifizetett összes teljesítményösztönző - beleértve a jelen bekezdés szerinti részt is - nem haladhatja meg az érintett munkavállaló éves megkeresett személyi alapbérének a 45%-át Nmax adott évre meghatározott teljes összegű teljesítményösztönzési alap felosztása esetén. Amennyiben a teljesítményösztönzési alap Nmax teljes összegénél kevesebb, úgy ennek megfelelően ez a maximális mérték arányosan csökken.

1.2.6.Teljesítményösztönzőre az alábbi kivételekkel csak az a munkavállaló jogosult, aki az adott évben folyamatosan, legalább 6 hónapot a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó társaságoknál munkaviszonyban volt.

Kivételek:

Teljesítményösztönzőre jogosult az is, aki az adott évben a 6 hónapot nem dolgozta le, de az adott évet közvetlenül megelőzően legalább 15 évet folyamatosan a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó társaságoknál munkaviszonyban volt, és munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, valamint az elhunyt munkavállaló jogán annak örököse(i).

A teljesítményösztönzőt minden esetben annál a társaságnál kell kifizetni, ahol a munkavállaló jogosultságot szerzett rá, az adott társaságnál ledolgozott idő és teljesítményértékelés arányában.

Teljesítményösztönzőre nem jogosult az:

•akinek a munkaviszonya munkáltatói rendkívüli felmondással

szűnt meg 2011. évben. Ezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló ok 2011. évben kezdődött, vagy következett be, és a rendkívüli felmondás 2011. évet követően,de még a 2011. évre járó

teljesítményösztönző kifizetése előtt történt.

•a munkavállaló, aki munkaviszonyát 2011. évben jogellenesen szüntette meg.

1.2.7.Kifizetés időpontja

A munkavállalók évente egyszer jogosultak teljesítményösztönzőre, melynek kifizetésére - a feltételek teljesülése mellett - a DUNAFERR Társaságcsoport éves konszolidált beszámolóját elfogadó Közgyűlés döntését követően legkésőbb 60 napon belül kerül sor.

2. Jelen megállapodás szabályait a 2011. évre járó teljesítményösztönzőnél kell alkalmazni. A felek megállapodnak abban, hogy 2012. március 31-ig a jelen megállapodásban rögzítetteket felülvizsgálják, és meghatározzák az azt következő időszakra vonatkozó teljesítményösztönzési rendszer szabályait. Amennyiben ezen határidőig a felek nem tudnak megállapodni a rendszer további alkalmazásáról, akkor 2012. évtől a 2011. évben érvényes teljesítményösztönzési szabályokat kell újra alkalmazni.

3. A társaságok a fenti szabályoktól érvényesen nem térhetnek el.

Dunaújváros, 2011. 05.20.

Mucsi Zoltán

elnök

DUNAFERR DV Vasas Szakszervezeti Szövetség

Csapó Tamás

elnök

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet

Naumenko Valeriy

vezérigazgató

ISD DUNAFERR Zrt.

A teljesítményértékelés kritériumai és azok tartalma

A munka mennyisége, terhelhetőség

A munkakör mérhető eredménye: Az értékelő vezetőnek az adott munkakörben, az értékelési időszakban elvégzett munkafeladatok mennyiségét, a munkaköri rutinfeladatok elvégzésének elvárásokhoz viszonyított mértékét kell mérlegelnie.

Terhelhetőség: Adott munkaköri feladatain kívül mennyire intenzíven képes és hajlandó a dolgozó a rámért, esetenként jelentkező többletfeladatokat végrehajtani

A végzett munka minősége

A munkavégzés alaposságának, hibamentességének, gazdaságosságának foka, a felhasználói elégedettség mértéke. A minőségirányítási rendszer követelményeinek való megfelelés, a technológiai fegyelem, a minőségügyi dokumentumok szerinti munkavégzés megvalósításának foka.

Hatékonyság

Milyen mértékű a munkaidő kihasználtság foka, milyen mértékben fordít gondot a rendelkezésre álló tárgyi eszközök, források, alapanyagok, valamint a saját munkaereje lehető leggazdaságosabb kihasználására. Mennyire pontos és megbízható a munkavállaló munkája, a határidők betartásának milyen mértékben tesz eleget.

Munkafegyelem/Munkabiztonság

A munkaidő betartása milyen mértékben valósult meg. A munkavégzés során a munkavállaló betartotta-e a munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírásokat, a szabályok be nem tartása okozott-e bizonyíthatóan kárt a munkáltatónak, használta-e a számára biztosított védőfelszereléseket. Figyelmetlenség, vagy szabályszegő magatartás miatt okozott-e, vagy szenvedett-e sérülést, munkabalesetet.

Saját munka szervezése

A technológiai fegyelem, előírások és szabályzatok betartásán belül milyen mértékben képes a munkavállaló saját munkája megszervezésére, törekszik-e a mennyiségi és minőségi követelmények magasabb szintű kielégítésére. Lényeglátással, megfelelő ítélőképességgel képes-e fontossági sorrend felállítására.

A skálafokozatok értelmezése az alábbiak szerint alakul:

1pont:(gyengemunkateljesítmény)Azadottértékelésiszempontbanavizsgált

követelményeket a minimálisan elvárható szinten teljesítette.

2pont: (átlag alatti munkateljesítmény) Az adott értékelési szempontban a vizsgált követelményeket a szervezetben átlagosan elvárhatóhoz közeli szinten teljesítette.

3pont:(átlagosmunkateljesítmény)Azadottértékelésiszempontbanavizsgált

követelményeket a szervezetben elvárható átlagos szinten teljesítette.

4pont: (jó munkateljesítmény) Az adott értékelési szempontban a vizsgált követelményeket rendszeresen az elvárható átlagosnál magasabb szinten teljesítette,

5pont:(kiválómunkateljesítmény)Azadottértékelésiszempontbanavizsgált

követelményeket folyamatosan magas szinten teljesítette.

Az egyéni teljesítményértékelés eljárásrendje

1.A munkavállaló teljesítményének értékelését a munkavállaló munkáját irányító közvetlen vezető (továbbiakban: Felettes) végzi félévente egy alkalommal. A Felettes a munkavállaló teljesítményének értékelését a csatolt Értékelési Formanyomtatvány (ÉF) kitöltésével teljesíti

2.A Felettes köteles beosztottjainak adott félévi teljesítményét - szóban és írásban - legkésőbb július 10-ig, illetve december 10-ig értékelni. Az értékelés megismerését a munkavállalók aláírásukkal igazolják az ÉF-en. A félév végét követően a Felettes köteles minden munkavállalóval teljesítményértékelési megbeszélést tartani, hogy összefoglalja és elmagyarázza az értékeléseket, valamint egyeztesse vele a további teljesítménycélokat. Amennyiben a munkavállaló az értékelés időpontjában passzív állományban van, úgy a munkába állás időpontja után 8 napon belül kell a teljesítményértékelését elvégezni akkor, ha van értékelhető időszaka.

3.A féléves értékelést követő 5 napon belül július 17-ig, illetve december 17-ig a szervezeti egység vezetője összegyűjti és továbbítja az illetékes humán szervezet részére a szervezeti egység összes munkavállalójának ÉF-jét. A szervezeti egység vezetője az ÉF aláírásával köteles igazolni az értékelés jóváhagyását. Amennyiben a munkavállaló a felettes vezetőjétől kéri az éves teljesítmény értékelésének másolatát, úgy a munkáltató azt köteles a munkavállalónak átadni.

4.Ha egy munkavállaló kifogásolja az értékelési minősítését, akkor teljesítményértékelési

egyeztetőmegbeszélést kell kérnie a Felettesétől az ÉF átvételétől számított 7 napon belül. A

munkavállaló írásban kérheti a humán szervezet egy képviselőjének és/vagy az értékelést végző vezető Felettesénekrészvételét a megbeszélésen. Ilyen esetekben 2 fős bizottság - a

munkavállaló Felettese, az illetékes humán vezető és amennyiben a munkavállaló reprezentatív szakszervezetek tagja, akkor a bizottságkiegészül a munkavállaló által megjelölt

szakszervezeti képviselővel - hozza meg a végső döntést. Amennyiben a munkavállaló által írásban kezdeményezett egyeztető tárgyalásra, a kérelem beadásától számított 7 napon belül nem kerül sor, akkor a jogorvoslati feladatot egy szinttel magasabb vezetői szintre kell delegálni úgy, hogy a bizottság többi tagja változatlan marad.

5. A humán szervezetek 4 évig kötelesek megőrizni a féléves értékeléseket.

5. melléklet EGYÉB JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSÁNAK RENDJE

1.A jelen DTKSz 3.21.1. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket magába foglaló határozatot a munkaviszonnyal összefüggő vétkes kötelezettségszegés munkáltató tudomására jutásától számított 30 napon belül kell meghozni.

2.A jelen DTKSz 3.21.1. pontjában meghatározott jogkövetkezményekkel kapcsolatos határozatot, döntést a munkáltatói jogokat gyakorló közvetlen vezető jogosult meghozni a jelen mellékletben meghatározott rend szerint.

3.A jogkövetkezmények alkalmazására jogosult vezető a jelen DTKSz 5. számú melléklet 1. sz. mintája szerint írásban értesíti a munkavállalót, hogy a munkaviszonyával összefüggő mely kötelezettségét milyen cselekménnyel vagy mulasztással szegte meg és egyben kitőzi ebben a meghallgatás időpontját.

4.A munkavállaló a meghallgatáson előadhatja védekezését, amelyről a jelen DTKSz 5. sz. melléklet 2. sz. mintája szerint jegyzőkönyvet kell felvenni.

5.A lezárult vizsgálat után 15 napon belül kell kiadni a jogkövetkezményre vonatkozó határozatot. A jogkövetkezménynek arányban kell állnia az elkövetett vétséggel. A határozat indoklásának tartalmaznia kell a cselekmény /mulasztás / rövid leírását, a munkavállaló előadott védekezését, a jogkövetkezmény kiválasztásánál figyelembe vett /enyhítő, súlyosbító / körülményeket.

1. sz. MINTA

Ügyszám:

részére

Értesítem, hogy az Mt. 109. szakasz (1 ) bekezdése alapján a DUNAFERR Társaságcsoport KSz 4. sz. mellékletében foglalt eljárási rendnek megfelelően a munkaviszonyával összefüggő kötelezettsége vétkes megszegése miatt - a DTKSz 3.21.2. pontjában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóságára - eljárást indítok Ön ellen. Védekezése előadása

céljából 20 év hó napjának órájától

helyiségben meghallgatom. Felhívom figyelmét arra, hogy a

meghallgatáson meghatalmazással rendelkezési jogi képviselője, illetve az Mt. 19. Szakasz (3) bekezdésének alapján a szakszervezet meghatalmazott tagja is megjelenhet. Továbbá tájékoztatom, hogy a meghallgatásról történő indokolatlan távolmaradása a fentiekben megjelölt jogkövetkezmény alkalmazását nem akadályozza. Az eljárást a következő, munkaviszonyával összefüggő vétkes kötelezettségszegés miatt indítottam meg:

Dunaújváros, 20

2. sz. MINTA

J E G Y Z O K O N Y V

Készült 20

meghallgatásról.napjánhelyiségben megtartott

Jelen vannak:Munkahelyi vezető Munkavállaló

A munkavállaló jogi képviselője Szakszervezeti képviselője Jegyzőkönyvvezetőnkaviszonyávalösszefüggő

kötelességszegése.

Munkavállaló az írásban kiküldött értesítésben foglalt

vétkes kötelezettség szegésével kapcsolatban a következőket adja

elő:

K. m. f.

Munkavállalómunkahelyi vezető

jogi képviselőszakszervezeti képviselő

Jegyzőkönyvvezető

3. sz. MINTA

H A T Á R O Z A T

munkavállalót született: anyja neve:

, állandó lakása:munkaköre: ,

havi átlagkeresete: / az Mt. 109. Szakasz /1/ bekezdésében meghatározott

munkaviszonyából származó vétkes kötelezettségszegés miatt a DUNAFERR Társaságcsoport KSz 3.21.2. pontjában meghatározott

Jogkövetkezménnyel sújtom.

A jelen határozatom ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül halasztó hatályú keresettel fordulhat a Székesfehérvári Munkaügyi Bírósághoz. A keresetet három példányban kell benyújtania.

I N D O K O L Á S

Dunaújváros, 20

6. melléklet A KÁRTÉRÍTÉS KISZABÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

1.A DTKSz 3.22.3. pontja alapján hozott határozatot az alábbi minta szerint kell elkészíteni.

2.A kártérítés kiszabási rendjére egyebekben a jelen DTKSz 5.sz. mellékletének 3-5. pontjában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Dátum

Iktatószám:

KÁRTÉRÍTÉSI HATÁROZAT

munkavállaló /személyi adatai:

beosztása: , havi átlagkeresete:

/ ellen az 1992. évi XXII. törvény 173. szakasz (2) bekezdése, valamint a

DUNAFERR TÁRSASÁGCSOPORT Kollektív Szerződés 3.22.3. pontja alapján az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

hoztam:

Nevezett a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek vétkes megszegésével a

Kft-nek Ft összegű kárt okozott, ezért a hivatkozott törvény

167.szakasza alapján /gondatlan károkozás /, illetve a 168.szakasza alapján /szándékos károkozás /

Ft

kártérítés megfizetésére kötelezem.

A kártérítési összeget Havi egyenlő részletekben tartozik megfizetni, illetve egy

összegben köteles megfizetni.

Felhívom a Bérelszámolást, hogy a kártérítés összegét e határozatom jogerőre emelkedését követően fentiek szerint nevezett munkabéréből vonja le.

Ezen határozatom ellen annak kézhezvételét követő 30 napon belül halasztó hatályú keresettel fordulhat a Székesfehérvári Munkaügyi Bírósághoz. A keresetet három példányban kell benyújtania.

Határozatomat az alábbiakkal indokolom:

Dunaújváros, 20

aláírás

7/1. melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott a vezetője/cégjegyzékszám:,

székhely:/ ezennel felhatalmazom az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű

Részvénytársaság / cégjegyzékszám: 07-10-001049, székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3./ vezérigazgatóját, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt DUNAFERR

Társaságcsoport Kollektív Szerződését, mely ...évhónapnapján lép

hatályba - ideértve a hatályba lépést követően szükségessé váló további módosításokat is - az általam vezetett cég képviseletében eljárva helyettem aláírja.

Dátum:

aláírás

7/2. melléklet MEGHATALMAZÁS

Alulírott a DUNAFERR-nél működő VASAS Szakszervezeti Bizottság

elnöke ezennel meghatalmazom DUNAFERR Dunai Vasmű VASAS Szakszervezeti Szövetség elnökét, hogy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt DUNAFERR

Társaságcsoport Kollektív Szerződését, mely évhónapján lép hatályba

- ideértve a hatályba lépést követően esetleg szükségessé váló további módosításokat is - az általam képviselt szakszervezeti bizottság nevében helyettem aláírja.

Dátum

7/3. melléklet MEGHATALMAZÁS

Alulírott a DUNAFERR-nél működő Ifjúsági Szervezet titkára ezennel

meghatalmazom DUNAFERR Ifjúsági Szervezet titkárát, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt DUNAFERR Társaságcsoport KollektívSzerződését,mely

...évhónapján lép hatályba - ideértve a hatályba lépést követően esetleg

szükségessé váló további módosításokat is - az általam képviselt ifjúsági szervezet nevében helyettem aláírja.

Dátum:

aláírás

A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének 70. sz. módosítása: kölcsönzött munkavállalók

A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DUNAFERR Zrt. (képviseli: Dr. Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató) és a DUNAFERR Társaságcsoport kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetek képviselői (DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség részéről Mucsi Zoltán elnök, DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részéről Oláh István elnök) - továbbiakban: Felek - az alábbiakban állapodnak meg:

1.Jelen megállapodás kizárólag azon munkavállalókra vonatkozik, akik kölcsönzött munkavállalóként a DTKSz hatálya alá tartozó bármely társaságnál a Munka Törvénykönyve 214.§.(2) bekezdésében meghatározott 5 éves időtartamban történt foglalkoztatásuk lejártakor, de legkésőbb a foglalkoztatás lejártát követő napon a DTKSz hatálya alá tartozó bármely társaság munkajogi állományába kerülnek. Ez a szabály vonatkozik azon munkavállalókra is, akik a foglalkoztatás lejártát követő napon azért nem tudnak munkaviszonyt létesíteni a DTKSz hatálya alá tartozó társasággal, mert legfeljebb 30 napos keresőképtelen állományban vannak, feltéve, hogy ezen munkavállalók a keresőképtelenség megszűnését követően haladéktalanul munkaviszonyt létesítenek ilyen társasággal.

2.Az 1. pontban foglaltak szerinti munkavállalók esetében a DTKSz hatálya alá tartozó társasággal kötött munkaszerződés hatályba lépésének napjától számított első alkalommal esedékes szabadságos bér kifizetésekor Felek eltekintenek a DTKSz. 31. sz. módosítás 8.1. pontjában foglalt feltételektől, és a szabadságos bér a munkavállalók részére kifizetésre kerül.

3.Azon munkavállalók esetében, akik a DTKSz hatálya alá tartozó munkáltatóval az 1. pontban foglaltak alapján megkötött munkaszerződésük hatályba lépésének napján önkéntes egészségpénztári, illetve önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkeznek, a munkáltató a három hónapos próbaidő leteltét követően, a munkaviszony negyedik hónapjától kezdődően havonta rendszeresen megfizeti az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást, valamint az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást.

3.1. Azon munkavállalók, akik a a DTKSz hatálya alá tartozó munkáltatóval az 1. pontban foglaltak alapján megkötött munkaszerződésük hatályba lépésének napján nem rendelkeznek önkéntes egészségpénztári, illetve önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, de ezt követően pénztári tagokká válnak, csak a DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál fennálló 6 hónapos folyamatos munkaviszony elteltét követően válnak jogosulttá a munkáltatói hozzájárulásra.

4. Jelen megállapodásban foglaltakat első alkalommal azon, jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott munkavállalók esetében kell alkalmazni, akik 2016. november 1-jétől létesítettek munkaviszonyt a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok bármelyikénél.

5. Jelen megállapodásban foglalt szabályokat addig kell alkalmazni, amíg a kollektív szerződés tartalmazza ezeket a juttatásokat, illetve amíg az Mt. fentiekben hivatkozott 214.§.(2) bekezdésében meghatározott időtartam módosításra vagy törlésre nem kerül, vagy míg a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

ISD DUNAFERR Zrt.

képviseli:

Dr.Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet

képviseli:

Oláh István

elnök

DUNAFERR DV

Vasas Szakszervezeti Szövetség

képviseli:

Mucsi Zoltán elnök

A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének 73. sz. módosítása

A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DUNAFERR Zrt. (képviseli: Tankhilevich Evgeny cégvezető) és a DUNAFERR Társaságcsoport kollektív szerződés (továbbiakban: DTKSZ) kötésére jogosult szakszervezetek képviselői (DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség részéről Mucsi Zoltán elnök, DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részéről Oláh István elnök) - továbbiakban: Felek - az alábbiakban állapodnak meg a 2019. évi bér- és béren felüli juttatásokról:

Alapbérfejlesztés

1.A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének (továbbiakban: DTKSZ) hatálya alá tartozó társaságoknál egységesen bruttó 25.000 Ft/fő/hó alapbérfejlesztést kell végrehajtani 2019. január 1-jei hatállyal.

Alapbérfejlesztésben azok a munkavállalók részesülnek, akik 2019. január 1-jén a DTKSZ hatálya alá tartozó bármely társaság statisztikai állományába tartoznak.

2.A munkáltatói jogkört gyakorló elsőszámú vezető mérlegelési jogkörébe tartozik eldönteni , hogy az 1. pont szerinti alapbérfejlesztésből részesíti-e a munkavállalót az alábbi esetek bármelyikénél:

a)ha a munkavállaló munkaviszonya bármely DTKSZ hatálya alá tartozó társaságnál 2018. május 31 -ét követően keletkezett,

b)aki a 2018. évben, illetve a 2019. év folyamán, a bérfejlesztés végrehajtása előtt munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy kötelezettségszegése miatt legalább két alkalommal nem fegyelmi eljárás során, írásos figyelmeztetésben részesült.

3.Az 1. pontban szereplő alapbérfejlesztésen felül a DUNAFERR munkaerő-piaci versenyképességének megőrzése érdekében további, társaságonként átlagosan 6,25%-os alapbérfejlesztést hajt végre, a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál 2019. január 1-jei hatállyal. Az ISD DUNAFERR Zrt-nél ez azt jelenti, hogy a Művek, az Irányítás, és külön a Karbantartási Igazgatóság esetében átlagosan 6,25 %-os alapbérfejlesztés történik 2019. január 1-jei hatállyal.

4.A 3. pontban szereplő alapbérfejlesztés bázisa a 2019. január 1-jei statisztikai állományi létszám jelen megállapodás 1. pontja szerinti alapbérfejlesztés végrehajtása előtti alapbértömege.

5.A 2019. január 1-jén tartós (passzív) betegség, vagy CSED, GYED. GYES miatt távol lévő munkavállalók fentiek szerinti alapbérfejlesztését az aktív állományba való visszatéréskor kell végrehajtani.

6.A 2019. január 1-jei alapbérfejlesztésben nem részesülhet az a munkavállaló, aki 2019. január 1. és 2019. március 15. között a munkavállalói felmondását írásban, hivatalosan kezdeményezte a munkáltatónál.

7.A 2019. január 1-jei alapbérfejlesztésben nem részesülhet továbbá az a munkavállaló sem, aki 2019. január 2. és 2019. március 31. között felmentési idejét megkezdi, illetve, akinek a munkaviszonya ezen időtartamon belül megszűnik a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok bármelyikénél.

8.Az 1. és 3. pont szerinti alapbérfejlesztés mértéke összesen, átlagosan 13 %.

9.A Felek megállapodnak abban, hogy 2019. január 1-jei hatállyal végrehajtandó alapbérfejlesztés utáni emelt alapbéreket a 2019. márciusra járó bérek kifizetésével egyidőben kapják meg a munkavállalók.

10.A Felek megállapodnak abban, hogy a 2019. évi alapbérfejlesztés végrehajtása során a DTKSZ-ben alkalmazott bérkategória táblázatban szereplő bérkategóriákhoz tartozó értékek felfüggesztésre kerülnek. Egyúttal a DTKSZ 2. sz. melléklete 6.3. pontja határozatlan időre szintén felfüggesztésre kerül.

11.A minimálbér mértéke 2019. január 1-től a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében 149.000 Ft/hó, mely megegyezik a Kormány 324/2018. (XII.30.) Komi. rendeletében szereplő minimálbérrel.

12.Béren felüli juttatások

A béren felüli juttatások elemeiben, illetve a személyi jövedelemadózásában 2019. január 1-jétől bekövetkezett változások miatt a Felek a DTKSZ módosítására vonatkozó alábbi megállapodást kötik:

A DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok az iskolakezdési utalvány megszüntetését követően is biztosítanak iskolakezdési támogatást az arra jogosult gyermekek után. A támogatást bérként fizeti ki a munkáltató az adott év júliusára járó bér kifizetésével egyidőben. A támogatás mértéke arra jogosult gyermekenként bruttó 21.100 Ft.

Az ISD DUNAFERR Társaságcsoport munkavállalói közül a gyermeke után családi pótlékra jogosult szülő az alábbi feltételek együttes megléte esetén veheti igénybe - a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott szabályok szerint - az iskolakezdési támogatást:

•aki 2019. június 30-án, illetve a támogatás kifizetésekor is a DJKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál munkajogi állományban van.

A munkajogi állományban lévők közül nem igényelhet az a munkavállaló iskolakezdési támogatást, aki 2019. június 30-án a 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságát tölti. Ez alól kivételt képez az a munkavállaló, aki gyermeke gondozása céljából tartózkodik otthon (CSED. GYED, GYES), vagy közeli hozzátartozójának ápolása céljából nem végez munkát, és

•akinek a gyermeke általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, és

•akinek a gyermeke saját jövedelemmel nem rendelkezik, és

•a támogatás annak a tanévnek a végéig (augusztus 31-ig) igényelhető, amelynek időtartama alatt a gyermek betölti a 20. életévét. Ez alól kivételt képez az a sajátos nevelési igényű tanuló, aki az 1998. XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult. Ebben az esetben a családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár. amelyben a tanuló huszonharmadik életévét betölti, így az ilyen gyermek után jár az iskolakezdési támogatás.

•a Társaságcsoport munkavállalói közül a támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő veheti igénybe, amennyiben mindkettő ugyanannál a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságnál dolgozik.

•abban az esetben is jár a munkavállalónak az iskolakezdési támogatás - a felsorolt feltételek megléte mellett -, ha a munkavállaló gyermeke után a családi pótlékot a munkavállalóval közös háztartásban élő házastársa kapja.

•aki legkésőbb 2019. szeptember 30-ig leadja a családi pótlék folyósításáról szóló számlakivonat másolatát és a szükséges iskolalátogatási igazolást.

•amennyiben a fenti feltételek bármelyikének a munkavállaló, illetve gyermeke nem felel meg, úgy az iskolakezdési támogatást az igénylő munkavállaló járandóságából a munkáltató jogosult levonni.

A jelen megállapodásban rögzítettektől a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok érvényesen nem térhetnek el.

Dunaújváros, 2019. február 13.

ISD Dunaferr Zrt, képviseli: Tankhilevich Evgeny cégvezető

DUNAFERR DV. VASAS Szakszervezeti Szövetség képviseli: Mucsi Zoltán elnök

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet, képviseli: Oláh István elnök

Dunaferr_2019

Kezdete: → Nem specifikált
Vége: → Nem specifikált
Iparág neve: → Feldolgozóipar
Köz/magán szektor → A magánszektorban
Kötötték:
Vállalat neve: → 
Szakszervezetek neve: → 

Képzés

Képzési programmok → Nem
Szakmunkásképzés → Nem
A munkáltató befizetése a munkavállaló után a Szakképzési Alapba → Nem

BETEGSÉG ÉS ROKKANTSÁG

A hosszú betegszabadság - pl. rákkezelés - utáni visszatérés eljárási szabályai → Igen
Fizetett szabadság a női havi periódus alatt → Nem
Munkahelyi baleset következtében kialakult rokkantság esetén fizetett nyugdíj → Igen

MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG ÉS ORVOSI ELLÁTÁS

Megállapodás orvosi ellátásről: → Nem
Megállapodás a rokonok orvosi ellátásáról: → Nem
Megállapodás az egészségügyi biztosítás hozzájárulásáról: → Igen
Megállapodás a rokonok egészségügyi biztosításásról: → Nem
Megállapodás a munkavédelemről: → Igen
Megállapodás munkavédelmi betanításról: → Igen
Védőfelszerelés biztosítása: → Igen
Munkáltató által biztosított éves vagy rendszeres orvosi vizsgálat: → Nem
Munkaállomásokkal kapcsolatos vázizomzati panaszok, foglalkozásból eredő kockázatok és/vagy a munka és egészség közötti kapcsolat felülvizsgálata: → ['No clear provision']
Temetkezési segély: → Nem

CSALÁD ÉS MUNKA HARMONIZÁCIÓJA

Anyasági szabadság utáni munkabiztonság: → 
Az anyasággal kapcsolatos diszkrimináció betiltása: → 
Terhes nők vagy szoptató anyák veszélyes, vagy az egészségre káros munka végzésére kötelezésének betiltása: → 
Kockázati elemzés a terhes nők vagy szoptató anyák munkavédelméről: → 
Elérhető alternatívák, a veszélyes és egészségtelen munkavégzés helyett, a terhes vagy szoptató dolgozók számára: → 
A munkahely szabadságot biztosígt terhesgondozásra: → 
Terhességi szűrés tiltása atipikus módon foglalkoztatott dolgozók munkavállalásának tipikussá alakítása előtt → 
A terhes nők szűrésének betiltása az előléptetések előtt: → 
Létesítmények szoptató anyáknak: → Nem
Munkáltató által biztosított gyermekgondozási létesítmények: → Nem
Munkáltató által támogatott gyermekgondozási létesítmények: → Nem
Pénzügyi támogatás a gyerekek oktatására: → Igen

MUNKASZERZŐDÉSEK

Próbaidő hossza → 90 napok
Végkielégítés 5 év szolgálat után (fizetett napok száma): → The CBA explicitly refers to the law napok
Végkielégítés 1 év szolgálat után (fizetett napok száma): → The CBA explicitly refers to the law napok
Bármilyen ellátásból kizárt részmunkaidőben foglalkoztatottak: → Nem
Az időszakosan foglalkoztatottak ellátásai: → Nem
Bármilyen ellátásból kizárt tanoncok: → Nem
Bérmilyen ellátásból kizárt minijob/diákmunka: → Igen

MUNKAIDŐ, MUNKAREND ÉS ÜNNEPEK

Azon vasárnapok/munkaszüneti napok száma, amely évente ledolgoztatható → 
Fizetett szabadság szakszervezeti tevékenység elvégzéséhez: → -10.0 napok
Rugalmas munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések: → Igen

BÉREK

Bérkategóriák által meghatározott bérek: → Yes, in one table
Rendelkezés, amely szerint kötelező betartani a kormányzat által meghatározott minimálbért: → Igen
Megegyezés a legalacsonyabb bért illetően: → Months
A legalacsonyabb bér: → HUF 149000.0
Kiigazítás a növekvő létfenntartási költségek miatt: → 

Bérnövekedés:

Bérnövekedés: → 6.25 %
Bérnövekedés: → HUF 25000.0
A bérnövekedés kezdete: → 2019-01

Egyszeri extra kifizetés:

Egyszeri extra kifizetés a cég jó teljesítménye következtében: → Nem
Az egyszeri extra kifizetés helye: → 2019-05

Fizetés készenléti munkáért:

Fizetés csak a vasárnapi készenléti munkáért: → Nem
Fizetés készenléti munkáért a hét valamennyi napján: → Nem

Túlóra pótlék

Vasárnapi munkáért járó pótlék

Vasárnapi munkáért járó pótlék: → 150 %

Juttatás szolgálati idő növekedéséért

Juttatás szolgálati idő növekedéséért: → HUF  havi
Juttatás szolgálati idő növekedéséért, után: → 5 szolgálati évek száma

Étkezési jegy

Nyújtott étkezési jegyek: → Igen
Nyújtott étkezési jegyek: → Igen
→  étkezésenként
Ingyenes jogi képviselet: → Igen
Loading...